Mokymai prekybos centruose

Klaipėdoje - naujas

tendencijos tiesės regresijos lygtis

Dau­ge­liui iš jų mo­ky­mai su­tei­kia pra­kti­nių ži­nių, kaip nau­do­tis skait­me­ni­niu įren­gi­niu, kaip pirk­ti, mo­kė­ti mo­kes­čius, bend­rau­ti ir bend­ra­dar­biau­ti in­ter­ne­tu. Jau dau­giau nei 20 tūks­tan­čių Lie­tu­vos gy­ven­to­jų da­ly­va­vo vie­šo­sio­se bib­lio­te­ko­se vyks­tan­čiuo­se mo­ky­muo­se, o iki pro­jek­to pa­bai­gos pla­nuo­ja­ma ap­mo­ky­ti ne ma­žiau nei tūks­tan­čių suau­gu­sių­jų, vy­res­nių nei 18 me­tų.

Jo­niš­kio ra­jo­ne kom­piu­te­ri­nio raš­tin­gu­mo įgū­džių jau įgi­jo virš gy­ven­to­jų.

mokymai prekybos centruose

Vie­šo­sio­se bib­lio­te­ko­se ir dau­ge­ly­je jų kai­miš­kų­jų fi­lia­lų gy­ven­to­jai ga­li mo­ky­tis ne tik skait­me­ni­nio raš­tin­gu­mo pra­dme­nų, bet ir gi­lin­ti jau tu­ri­mas ži­nias ir įgū­džius.

Ti­ki­ma­si, kad kiek­vie­nas suau­gu­sy­sis, ne­prik­lau­so­mai nuo jo tu­ri­mos skait­me­ni­nės pa­tir­ties, at­ras sau ak­tua­lią mo­ky­mo­si te­mą. Mes džiau­gia­mės ga­lė­da­mi pa­dė­ti gy­ven­to­jams iš­mok­ti nau­do­tis skait­me­ni­nė­mis tech­no­lo­gi­jo­mis mū­sų bib­lio­te­ko­je.

cheminė prekyba iževske fuji prekybos ru

Kvie­čia­me ir Jus už­si­re­gist­ruo­ti į mo­ky­mus! Re­gist­ruo­ki­tės te­le­fo­nu 8e.

mokymai prekybos centruose

Pro­jek­tas fi­nan­suo­ja­mas Eu­ro­pos re­gio­ni­nės plėt­ros fon­do ir Lie­tu­vos Mokymai prekybos centruose vals­ty­bės biu­dže­to lė­šo­mis.

Taip pat žiūrėkite