Emitento galimybė trumpai

emitento galimybė trumpai

Atsižvelgiant į teisėkūros ir rinkos pokyčius, įvykusius po šios direktyvos įsigaliojimo, tą direktyvą reikėtų panaikinti ir pakeisti šiuo reglamentu; 3 atskleisti informaciją, emitento galimybė trumpai vertybiniai popieriai siūlomi viešai arba įtraukiami į prekybos reguliuojamoje rinkoje sąrašą, yra itin svarbu tam, kad būtų apsaugomi investuotojai — būtų panaikinta investuotojų ir emitentų turimos informacijos asimetrija.

Suderinus tokią atskleidžiamą informaciją, būtų galima sukurti tarpvalstybinio paso mechanizmą, kuriuo būtų palengvintas efektyvus daugelio įvairių vertybinių popierių vidaus rinkos veikimas; 4 jei būtų taikoma įvairi metodika, vidaus rinka būtų suskaidyta, nes emitentai, siūlytojai ir asmenys, prašantys įtraukti į prekybos reguliuojamoje rinkoje sąrašą, skirtingose valstybėse narėse turėtų laikytis skirtingų taisyklių, o vienoje valstybėje narėje patvirtintų prospektų nebūtų galima naudoti kitose valstybėse narėse.

Taigi, jeigu nebūtų suderintos sistemos, kuria būtų užtikrinamas atskleidžiamos informacijos vienodumas ir paso mechanizmo veikimas Sąjungoje, tikėtina, kad valstybių narių teisės skirtumai trukdytų vertybinių popierių vidaus rinkai sklandžiai veikti. Todėl, norint užtikrinti, kad vidaus rinka tinkamai veiktų, ir pagerinti jos veikimo sąlygas, ypač kapitalo rinkų srityje, taip emitento galimybė trumpai garantuoti aukšto lygio vartotojų ir investuotojų apsaugą, tikslinga sukurti prospektų reglamentavimo Sąjungos lygmeniu sistemą; 5 teisėkūros atžvilgiu taisykles dėl informacijos atskleidimo, kai vertybiniai popieriai siūlomi viešai arba įtraukiami į prekybos reguliuojamoje rinkoje sąrašą, tikslinga ir būtina emitento galimybė trumpai reglamento forma ir taip užtikrinti, kad nuostatos, kuriomis tiesiogiai nustatomos prievolės asmenims, dalyvaujantiems vertybinius popierius siūlant viešai ir leidžiant jais prekiauti reguliuojamoje rinkoje, būtų vienodai taikomos visoje Sąjungoje.

Kadangi nuostatų dėl prospektų teisinėje sistemoje būtinai turi būti priemonės, kuriomis nustatomi tikslūs visų įvairių prospektams būdingų aspektų reikalavimai, net ir nedideli kuriam nors iš tų aspektų taikomos metodikos skirtumai galėtų emitento galimybė trumpai didelėmis vertybinių popierių tarpvalstybinio platinimo, įtraukimo į keletą prekybos reguliuojamose rinkose sąrašų ir Sąjungos vartotojų apsaugos taisyklių taikymo kliūtimis.

Todėl, pasirinkus reglamentą, kuris yra taikomas tiesiogiai ir kurio nereikia perkelti į nacionalinę teisę, turėtų sumažėti tikimybė, kad nacionaliniu lygmeniu bus imtasi skirtingų priemonių, ir turėtų būti užtikrintas metodikos nuoseklumas, didesnis teisinis tikrumas ir turėtų būti užkertamas kelias tokioms didelėms kliūtims.

Teikiant informaciją, kuri, atsižvelgiant į emitento ir vertybinių popierių pobūdį, yra būtina investuotojams, kad šie galėtų priimti pagrįstus investavimo sprendimus, ir kartu taikant veiklos vykdymo taisykles užtikrinama investuotojų apsauga.

Be to, toks informavimas yra efektyvi priemonė, kuria didinamas pasitikėjimas vertybiniais popieriais, taigi — prisidedama prie tinkamo vertybinių popierių rinkų veikimo ir plėtojimo. Tinkamas tos informacijos suteikimo būdas — skelbti prospektą; 8 šiame reglamente išdėstytais informacijos atskleidimo reikalavimais valstybei narei ar kompetentingai institucijai arba maxtarget užsidirbti pinigų internetu pagal savo taisyklių sąvadą nekliudoma nustatyti kitų specialių vertybinių popierių įtraukimo į prekybos reguliuojamoje rinkoje sąrašą reikalavimų, ypač dėl įmonių valdymo.

Tokiais reikalavimais neturėtų būti nei tiesiogiai, nei netiesiogiai ribojamas kompetentingos institucijos tvirtinamo prospekto rengimas, turinys ir platinimas; 9 valstybės narės arba vienos iš valstybės narės regioninės ar vietos valdžios institucijų, viešųjų tarptautinių organizacijų, kurių narės yra viena ar daugiau valstybių narių, Europos Centrinio Banko arba valstybių narių centrinių bankų išleistiems ne nuosavybės vertybiniams popieriams šis reglamentas neturėtų būti taikomas, taigi jiems jis neturėtų daryti poveikio; 10 siekiant užtikrinti investuotojų apsaugą, prievolė skelbti prospektą turėtų būti taikoma ir nuosavybės, ir ne nuosavybės vertybiniams popieriams, kurie yra siūlomi viešai arba įtraukiami į prekybos reguliuojamose rinkose sąrašą.

Kai kuriais iš vertybinių popierių, kuriems taikomas šis reglamentas, jų turėtojams suteikiama teisė įsigyti perleidžiamuosius vertybinius popierius arba, kai atsiskaitoma grynaisiais pinigais remiantis kitomis priemonėmis, visų pirma perleidžiamaisiais vertybiniais popieriais, valiuta, palūkanų normomis arba pelningumu, prekėmis arba kitais rodikliais ar priemonėmis, gauti tam tikrą sumą grynaisiais pinigais.

Šis reglamentas taikomas visų pirma varantams, padengtiems varantams, sertifikatams, depozitoriumo pakvitavimams ir konvertuojamosioms obligacijoms, pavyzdžiui, investuotojo pasirinkimu konvertuojamiems vertybiniams popieriams; 11 siekiant užtikrinti, kad prospektas būtų patvirtintas ir jam būtų suteiktas pasas, taip pat siekiant užtikrinti šio reglamento laikymosi priežiūrą, kiekvieno prospekto atveju reikia nurodyti kompetentingą instituciją.

Taigi, šiame reglamente reikėtų aiškiai nurodyti, kuriai buveinės valstybės narei yra geriausia tvirtinti prospektą; 12 kai viešo vertybinių popierių siūlymo bendra pardavimo Sąjungoje vertė yra mažesnė negu 1   EUR, prospekto rengimo pagal šį reglamentą sąnaudos gali būti neproporcingos pajamoms, kurias numatoma gauti iš siūlymo. Todėl tikslinga nustatyti, kad prievolė rengti prospektą pagal šį reglamentą turėtų būti netaikoma tokio nedidelio masto siūlymams.

Valstybės narės neturėtų emitento galimybė trumpai prievolės parengti prospektą pagal šį reglamentą, kai vertybinių popierių viešų siūlymų bendra pardavimo vertė neviršija tos ribos. Tačiau valstybės narės turėtų turėti teisę reikalauti, kad nacionaliniu lygmeniu būtų taikomi kiti informacijos atskleidimo reikalavimai, jeigu tokiais reikalavimais tokiems vertybinių popierių siūlymams nebūtų užkrauta neproporcinga arba bereikalinga našta; 13 be to, atsižvelgiant į skirtingą visos Sąjungos finansų rinkų dydį, tikslinga suteikti valstybėms narėms galimybę vertybinių popierių viešų siūlymų, kurių pardavimo vertė neviršija 8   EUR, atveju taikyti šiame reglamente nustatytos prievolės skelbti prospektą išimtį.

Visų pirma reikėtų, kad valstybės narės nacionalinėje teisėje galėtų laisvai 1  —8   EUR intervale nustatyti vertybinių popierių siūlymo bendra pardavimo Sąjungoje per 12 mėnesių verte išreikštą ribą, iki kurios reikėtų taikyti šią išimtį, atsižvelgdamos į, jų nuomone, reikalingą investuotojų vidaus apsaugos lygį. Tačiau tokių vertybinių popierių viešų siūlymų atveju neturėtų būti galimybės pasinaudoti paso suteikimo mechanizmu pagal šį reglamentą.

Iki tos emitento galimybė trumpai valstybės narės turėtų galėti reikalauti, kad nacionaliniu lygmeniu būtų taikomi kiti informacijos atskleidimo reikalavimai, jeigu tokiais emitento galimybė trumpai tokiems vertybinių popierių siūlymams, kuriems taikoma išimtis, nebūtų užkrauta neproporcinga arba bereikalinga našta.

Jokia šio reglamento nuostata neturėtų kliudyti toms valstybėms narėms nacionaliniu lygmeniu nustatyti taisykles, kuriomis daugiašalių prekybos sistemų DPS operatoriams leidžiama nustatyti įtraukimo į prekybos sąrašą dokumento, kurį iš emitento reikalaujama pateikti pirmą kartą įtraukiant jo vertybinius popierius į prekybos sąrašą, turinį arba jo peržiūros tvarką; 14 vien vertybinių popierių įtraukimas į prekybos DPS sąrašą arba prikimo ir pardavimo kainų skelbimas neturėtų savaime būti laikomas viešu vertybinių popierių siūlymu, todėl jo atžvilgiu netaikoma prievolė parengti prospektą pagal šį reglamentą.

Darbuotojų dalyvavimas savo bendrovės nuosavybės struktūroje ypač svarbus mažųjų ir vidutinių įmonių MVĮ atveju; jose pavieniai darbuotojai dažnai atlieka svarbų vaidmenį užtikrinant tokios įmonės sėkmę.

Iššifruoti patikimumo rodiklio ir rizikos rodiklio kodus kredito istorijoje. Kredito reitingas Kredito reitingas atspindi

Todėl tais atvejais, kai siūlymai teikiami Sąjungoje pagal akcijų emitento galimybė trumpai darbuotojams programas, pareigos skelbti prospektą nereikėtų taikyti, jeigu yra parengtas dokumentas, kuriame pateikta informacija apie vertybinių popierių skaičių ir pobūdį, nurodytos siūlymo priežastys ir pateikti išsamūs duomenys apie siūlymą arba paskirstymą, kad būtų išlaikyta investuotojų apsauga.

Siekiant užtikrinti visiems direktoriams ir darbuotojams, nepaisant to, ar jų darbdavys yra įsikūręs Sąjungoje ar už jos ribų, vienodas galimybes dalyvauti akcijų platinimo darbuotojams programose, sprendimo dėl trečiosios valstybės rinkų lygiavertiškumo nebeturėtų būti reikalaujama, jeigu yra parengtas emitento galimybė trumpai informacinis dokumentas.

Taigi, visi akcijų platinimo darbuotojams programos dalyviai galės naudotis vienodomis sąlygomis ir vienoda informacija; 18 akcijų arba vertybinių popierių, kuriais suteikiama prieiga prie akcijų, emisijos, dėl kurių sumažėja gautinos sumos, dažnai yra rodiklis, kad sudaromi sandoriai, kuriais daromas didelis poveikis emitento kapitalo struktūrai, perspektyvoms ir finansinei padėčiai — tam reikalinga prospekte teikiama informacija.

Priešingai, kai emitentas turi akcijų, kurios jau įtrauktos į prekybos reguliuojamoje rinkoje sąrašą, vėliau tos pačios dvejetainiai variantai per 30 sekundžių akcijų įtraukimui į prekybos toje pačioje reguliuojamoje rinkoje sąrašą, įskaitant tuos atvejus, kai tokios akcijos gaunamos konvertavus arba iškeitus kitus vertybinius popierius arba pasinaudojus kitais vertybiniais popieriais suteiktomis teisėmis, prospekto neturėtų būti reikalaujama su sąlyga, emitento galimybė trumpai akcijos, kurios naujai įtraukiamos į prekybos sąrašą, sudaro nedidelę tos pačios klasės į tą pačią reguliuojamą rinką jau įtrauktų akcijų dalį, nebent toks įtraukimas yra derinamas su viešu vertybinių popierių siūlymu, kuriam taikomas emitento galimybė trumpai reglamentas.

Pavyzdžiui, jeigu siūlymas yra skirtas vienu metu profesionaliesiems investuotojams, neprofesionaliesiems investuotojams, įsipareigojantiems investuoti bent po   EUR, emitento darbuotojams ir taip pat ribotam skaičiui neprofesionaliųjų investuotojų, neviršijančiam šiame reglamente nustatyto skaičiaus, prievolė skelbti prospektą to siūlymo atveju neturėtų būti taikoma; 21 siekiant užtikrinti tinkamą ne nuosavybės vertybinių popierių didmeninės rinkos veikimą ir padidinti rinkos likvidumą, svarbu nustatyti atskiras lengvatines sąlygas ne nuosavybės vertybiniams popieriams, įtrauktiems į prekybos reguliuojamoje rinkoje sąrašą ir skirtiems profesionaliesiems investuotojams.

Tokias lengvatines sąlygas turėtų sudaryti būtiniausios informacijos reikalavimai, mažiau griežti nei reikalavimai, taikomi neprofesionaliesiems investuotojams siūlomiems ne nuosavybės vertybiniams popieriams; neturėtų būti reikalavimo emitento emitento galimybė trumpai trumpai įtraukti santrauką ir turėtų būti taikomi lankstesni kalbų vartojimo reikalavimai.

Lengvatinės sąlygos pirmiausia turėtų būti taikomos ne nuosavybės vertybiniams popieriams, neatsižvelgiant į jų nominaliąją vertę, kuriais prekiaujama tik reguliuojamoje rinkoje, į kurią prekybos tokiais vertybiniais popieriais tikslais gali patekti tik profesionalieji investuotojai, arba konkrečiame tokios rinkos segmente ir taip pat ne nuosavybės vertybiniams popieriams, kurių vieneto nominalioji vertė yra bent   EUR, nes tai atspinti investuotojų, kuriems prospektas yra skirtas, didesnį investavimo pajėgumą.

Profesionaliesiems investuotojams neturėtų būti leidžiama perparduoti neprofesionaliesiems investuotojams ne nuosavybės vertybinius popierius, kuriais prekiaujama tik reguliuojamoje rinkoje arba konkrečiame jos segmente, į kuriuos prekybos tokiais vertybiniais popieriais tikslais gali patekti tik profesionalieji investuotojai, nebent pagal šį reglamentą būtų parengiamas neprofesionaliesiems investuotojams tinkamas prospektas. Priešingai, visais viešo perpardavimo arba viešos prekybos atvejais, kai įtraukiama į prekybos reguliuojamoje rinkoje sąrašą, neturėtų būti reikalaujama skelbti prospektą; 26 emitento arba už prospekto parengimą atsakingo asmens parengtame galiojančiame prospekte, kuris skelbiamas viešai finansų tarpininkų vykdomo galutinio vertybinių popierių platinimo metu arba vėliau vertybinius popierius perparduodant, pateikiama pakankamai informacijos, kad investuotojai galėtų priimti pagrįstus investavimo sprendimus.

olimpinių žaidimų signalai apie vaizdo įrašų parinktis dvejetainių opcijų sėkmės strategijos

Todėl finansų tarpininkams, kurie platina arba vėliau perparduoda vertybinius popierius, turėtų būti suteikta teisė naudoti emitento arba už prospekto parengimą atsakingo asmens paskelbtą pirminį prospektą, jei šis prospektas yra galiojantis ir deramai papildytas, o emitentas arba už to prospekto rengimą atsakingas asmuo sutinka, kad prospektas būtų naudojamas. Emitentui arba už prospekto parengimą atsakingam asmeniui reikėtų leisti nustatyti tokio sutikimo sąlygas.

Sutikimą, kad prospektas būtų naudojamas, įskaitant visas tam taikomas sąlygas, reikėtų suteikti rašytiniu susitarimu, pagal kurį atitinkamoms šalims būtų leidžiama tikrinti, ar vertybinių popierių perpardavimas arba galutinis platinimas atitinka susitarimą. Jeigu sutikimas, kad prospektas būtų naudojamas, suteiktas, atsakomybė už jame pateiktą informaciją, o bazinio prospekto atveju — už galutinių sąlygų nustatymą ir oficialų pateikimą, turėtų tekti emitentui arba už pirminio prospekto parengimą atsakingam asmeniui; jokio kito prospekto neturėtų būti reikalaujama.

Emitento galimybė trumpai jeigu emitentas arba už tokio pirminio prospekto parengimą atsakingas asmuo nesutinka, kad prospektas būtų naudojamas, turėtų būti reikalaujama, kad finansų tarpininkas paskelbtų naują prospektą.

Tokiu atveju atsakomybė už prospekte pateikiamą informaciją, įskaitant visą informaciją, įtraukiamą pateikiant nuorodą, o bazinio prospekto atveju — už informaciją galutinėse sąlygose, turėtų tekti finansų tarpininkui; 27 prospekte teikiamos informacijos suderinimas turėtų Sąjungos mastu užtikrinti lygiavertę investuotojų apsaugą.

Kad investuotojai galėtų priimti pagrįstą investavimo sprendimą, ta informacija turėtų būti pakankama bei objektyvi ir turėtų būti parašyta bei pateikta lengvai analizuojama, glausta ir suprantama forma.

Į prospektą įtraukta informacija turėtų būti pritaikyta pagal prospekto rūšį, emitento pobūdį bei aplinkybes, vertybinių popierių rūšį ir tai, ar investuotojai, kuriems siūlymas yra skirtas, yra tik profesionalieji investuotojai.

Į prospektą nereikėtų įtraukti informacijos, kuri emitentui nėra reikšminga arba nėra būdinga konkrečiai jam ir atitinkamiems vertybiniams popieriams, nes ji gali užgožti investavimo sprendimui svarbią informaciją, taigi — susilpninti investuotojų apsaugą; 28 prospekto santrauka turėtų būti naudingas informacijos prekybos bradley investuotojams, ypač neprofesionaliesiems investuotojams.

Tai turėtų būti atsieta prospekto dalis ir joje turėtų būti pateikta pagrindinė investuotojams reikalinga informacija, kad jie galėtų nuspręsti, kuriuos vertybinių popierių siūlymus arba į prekybos sąrašus įtrauktus vertybinius popierius jie norėtų nagrinėti toliau perskaitydami visą prospektą, kad priimtų sprendimą. Tokia pagrindinė informacija turėtų apimti duomenis apie esmines emitento, bet kurio garanto ir siūlomų arba į prekybos reguliuojamoje rinkoje sąrašą emitento galimybė trumpai vertybinių popierių savybes ir su jais susijusią riziką.

Joje taip pat turėtų būti nurodyti bendri siūlymo terminai ir sąlygos; 29 santraukoje išdėstant informaciją apie rizikos veiksnius, reikėtų nurodyti atrinktus kelis konkrečius, emitento manymu, investavimo sprendimą priimančiam investuotojui aktualiausius rizikos veiksnius.

Santraukoje pateiktas rizikos veiksnių apibūdinimas turėtų būti aktualus konkretaus siūlymo atžvilgiu ir turėtų būti parengtas vien tik investuotojų reikmėms; jame neturėtų būti bendro pobūdžio teiginių apie investavimo riziką ir jis neturėtų riboti emitento, siūlytojo ar bet kokio jų vardu veikiančio asmens atsakomybės.

Ji turėtų būti parašyta paprasta, netechnine kalba, informaciją pateikiant lengvai prieinamu būdu. Tai neturėtų būti vien prospekto ištraukų rinkinys. Tikslinga nustatyti didžiausią santraukos ilgį ir taip užtikrinti, kad investuotojai nebūtų atgrasomi ją skaityti, o emitentus paskatinti atrinkti investuotojams esminę informaciją.

Tam tikromis šiame reglamente nurodytomis aplinkybėmis turėtų būti nustatytas didžiausias galimas santraukos ilgis; 31 siekiant užtikrinti, kad prospekto santraukos struktūra būtų vienoda, reikėtų pateikti bendrus skirsnius bei poskirsnius ir kartu pažymėti, kokio turinio informaciją turėtų įrašyti emitentas, pateikdamas trumpus aiškinamuosius apibūdinimus ir prireikus skaičius.

Emitentams turėtų būti leidžiama savo nuožiūra parinkti informaciją, kuri, jų nuomone, yra reikšminga ir prasminga, su sąlyga, kad informaciją jie pateiks sąžiningai ir proporcingai; 32 kuriant prospekto santraukos modelį reikėtų kuo labiau vadovautis pagrindinės informacijos dokumento, kurį reikalaujama rengti pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą ES Nr.

Jeigu vertybiniams popieriams taikomas ir šis reglamentas, ir Reglamentas ES Nr. Tačiau tais atvejais, kai reikalaujama parengti pagrindinės informacijos dokumentą, reikalavimo parengti santrauką nereikėtų panaikinti, nes pagrindinės informacijos dokumente nepateikiama pagrindinė informacija apie emitentą ir atitinkamų vertybinių popierių viešą siūlymą emitento galimybė trumpai įtraukimą į prekybos sąrašą reguliuojamoje rinkoje; 33 jokiam asmeniui neturėtų būti taikoma civilinė atsakomybė remiantis vien santrauka, įskaitant visus jos vertimus, nebent santrauka yra klaidinanti, netiksli arba nenuosekli, palyginti su atitinkamomis prospekto dalimis, arba santraukoje, ją skaitant kartu su kitomis prospekto dalimis, nepateikiama pagrindinė informacija, kuri investuotojams padėtų apsispręsti, ar investuoti į tokius vertybinius popierius.

Santraukoje turėtų būti aiškiai apie tai įspėjama; 34 emitentams, kurie pakartotinai bando pritraukti finansavimą kapitalo rinkose, reikėtų pasiūlyti naudoti specialaus formato registracijos dokumentus ir prospektus, taip pat naudotis specialia jų oficialaus pateikimo ir tvirtinimo tvarka, kad jie galėtų veikti lanksčiau ir pasinaudoti palankiomis rinkos sąlygomis.

Bet kuriuo atveju šie formatai ir tvarka turėtų būti neprivalomi ir pasirenkami emitentų nuožiūra; 35 kai leidžiami visi ne nuosavybės vertybiniai popieriai, įskaitant leidžiamus nuolat, pakartotinai arba įtraukiami į siūlymo programą, emitentams turėtų būti leidžiama parengti bazinio prospekto formos prospektą; 36 tikslinga paaiškinti, kad bazinio prospekto galutinėse sąlygose reikėtų pateikti tik su atskirai emitento galimybė trumpai skirtu vertybinių popierių raštu susijusią informaciją, kurią galima nustatyti tik atskiros emisijos metu.

Šią informaciją gali sudaryti, pavyzdžiui, tarptautinis vertybinių popierių identifikavimo numeris toliau — ISINemisijos kaina, terminas, esamos atkarpos, vykdymo data, vykdymo kaina, išpirkimo kaina ir kitos sąlygos, kurios rengiant bazinį prospektą nėra žinomos.

Jeigu galutinės sąlygos nėra įtrauktos į bazinį prospektą, nereikėtų reikalauti, kad kompetentinga institucija jas tvirtintų, jas reikėtų tik oficialiai pateikti kompetentingai institucijai.

Vertybinių popierių registravimo ir platinimo taisyklės toliau vadinama taisyklėmis reglamentuoja informacijos atskleidimo reikalavimus priklausomai nuo emitento dydžio, veiklos pobūdžio, išleistų ar išleidžiamų vertybinių popierių rūšies bei vertybinių popierių savininkų skaičiaus, taip pat vertybinių popierių įregistravimo, emitento galimybė trumpai bei įregistravimo panaikinimo tvarką ir Vertybinių popierių komisijoje toliau vadinama Komisija įregistruotų vertybinių popierių platinimo tvarką. Šių taisyklių emitento galimybė trumpai pagrindas — Lietuvos Respublikos vertybinių popierių viešosios apyvartos įstatymo 4, 7 ir 32 straipsniai. Šios taisyklės taikomos tuo atveju, jeigu Komisija nėra priėmusi atskirų taisyklių, reglamentuojančių konkrečios rūšies vertybinių popierių registravimo, perregistravimo ir registravimo panaikinimo tvarką bei šių vertybinių popierių platinimo tvarką. Emitentas privalo įregistruoti savo vertybinius popierius Komisijoje, jeigu tenkinama bent viena iš šių sąlygų: 4. Vertybinius popierius, kuriuos ketinama siūlyti, platinti, perleisti ar siūlyti perleisti tarpininkaujant vertybinių popierių viešosios apyvartos tarpininkui ir arba per reklamą ar kaip kitaip viešai kreipiantis į visuomenę, ir arba kreipiantis į daugiau kaip asmenų, emitentas privalo įregistruoti vertybinių popierių viešajai apyvartai.

Kitą naują informaciją, kuri gali turėti įtakos vertinant emitentą emitento galimybė trumpai vertybinius popierius, reikėtų įtraukti į bazinio prospekto priedą.

Nei galutinėse sąlygose, nei priede nereikėtų aprašyti tokios rūšies vertybinių popierių, kurie dar nebuvo aprašyti baziniame prospekte; 37 kai rengiamas bazinis prospektas, jo santrauką emitentas turėtų rengti tik apie kiekvieną atskirą emisiją, kad būtų sumažinta administracinė našta ir investuotojams būtų lengviau jį skaityti.

Atskirai emisijai skirtą santrauką reikėtų pridėti prie galutinių sąlygų; kompetentinga institucija ją turėtų patvirtinti tik tada, kai galutinės sąlygos įtraukiamos į bazinį prospektą arba jo priedą; 38 siekiant padidinti bazinio prospekto lankstumą ir jo rengimo išlaidų efektyvumą, emitentui turėtų būti leidžiama bazinį prospektą rengti kaip atskirus dokumentus.

Taigi, emitentai, kurių vertybiniai popieriai įtraukti į prekybos reguliuojamose rinkose arba daugiašalėse prekybos sistemose sąrašą, turėtų turėti galimybę, bet ne prievolę, kiekvienais finansiniais metais parengti ir paskelbti universalų registracijos dokumentą, kuriame būtų pateikta teisinė, veiklos, finansinė, apskaitos ir akcijų nuosavybės informacija ir apibūdinama emitento padėtis tais finansiniais metais.

Jei emitentas atitinka šiame reglamente išdėstytus kriterijus, dažnai vertybinius popierius leidžiančiu emitentu jis turėtų būti laikomas nuo momento, kai kompetentingai institucijai pateikia tvirtinti universalų registracijos dokumentą. Universalaus registracijos dokumento parengimas turėtų suteikti emitentui galimybę užtikrinti, kad informacija būtų nuolat atnaujinama, ir, susiklosčius viešam vertybinių popierių siūlymui arba įtraukimui į prekybos reguliuojamoje rinkoje sąrašą palankioms rinkos sąlygoms, parengti prospektą pridedant vertybinių popierių raštą ir santrauką.

Universalų registracijos dokumentą turėtų būti galima panaudoti daugeliu tikslų, nes jo turinys turėtų būti vienodas, nepaisant to, ar emitentas vėliau jį emitento galimybė trumpai viešam vertybinių popierių siūlymui arba įtraukimui į prekybos reguliuojamoje rinkoje nuosavybės arba ne nuosavybės vertybiniais popieriais sąrašą.

  1. Сказал бы: остроумная теория, но как она объясняет победы африканских команд в Кубке мира по футболу с 2140 по 2160 год?.
  2. Прямо .
  3. Отдельные ее компоненты не смогут прореагировать, дав возможность эволюции породить и поддерживать жизнь.
  4. За исключением одного: Патрик и Наи наконец назначили день своей свадьбы.

Todėl universaliam registracijos dokumentui taikomi informacijos atskleidimo standartai turėtų būti grindžiami nuosavybės vertybiniams popieriams taikomais standartais. Universalus registracijos dokumentas turėtų būti informacijos apie emitentą šaltinis, iš kurio investuotojai ir analitikai gautų būtiniausios informacijos, kurios jiems reikia pagrįstam bendrovės veiklos, finansinės padėties, įplaukų ir emitento galimybė trumpai, valdymo ir akcijų nuosavybės įvertinimui atlikti; 40 emitentą, kuris oficialiai teikė patvirtinti universalų registracijos dokumentą ir kurio universalus registracijos dokumentas buvo patvirtintas dvejus metus iš eilės, galima laikyti kompetentingai institucijai gerai žinomu.

emitento galimybė trumpai

Todėl visus paskesnius universalius registracijos dokumentus ir jų pakeitimus turėtų būti leidžiama oficialiai teikti be išankstinio patvirtinimo ir kompetentinga institucija juos gali peržiūrėti ex post pagrindu, jei ta kompetentinga institucija mano, kad to reikia.

Kiekviena kompetentinga institucija emitento galimybė trumpai nuspręsti, kaip dažnai tokią peržiūrą atlikti, atsižvelgdama, pavyzdžiui, į emitento rizikos įvertinimą, jo anksčiau atskleistos informacijos kokybę arba tai, kiek laiko praėjo nuo oficialiai emitento galimybė trumpai universalaus registracijos dokumento paskutinės peržiūros; 41 universalų registracijos dokumentą, kol jis netapo patvirtinto prospekto sudedamąja dalimi, turėtų būti galima iš dalies keisti — tai galėtų savanoriškai daryti emitentas, pavyzdžiui, jeigu įvyko reikšmingų emitento organizacijos arba finansinės padėties pokyčių, arba tai galėtų būti daroma kompetentingos institucijos prašymu, kai oficialiai pateiktas universalus registracijos dokumentas peržiūrimas ir nustatoma, kad jis neatitinka išsamumo, suprantamumo ir nuoseklumo standartų.

Tokie pakeitimai turėtų būti skelbiami ta pačia tvarka, kuri taikoma universaliam registracijos dokumentui. Visų pirma, jeigu kompetentinga institucija nustato, kad universaliame registracijos dokumente padarytas reikšmingas praleidimas, reikšminga klaida arba reikšmingas netikslumas, emitento galimybė trumpai turėtų nepagrįstai nedelsdamas iš dalies pakeisti savo universalų registracijos dokumentą ir viešai paskelbti tą pakeitimą.

Kol vertybiniai popieriai nesiūlomi viešai ir neįtraukiami į prekybos sąrašą, universalus registracijos dokumentas turėtų būti iš dalies keičiamas pagal kitą nei prospekto papildymo tvarką, kuri turėtų būti taikoma tik tada, kai prospektas jau patvirtintas; 42 jeigu emitentas parengia iš atskirų dokumentų susidedantį prospektą, reikėtų tvirtinti visas prospekto sudedamąsias dalis, kai taikoma, įskaitant universalų registracijos dokumentą ir jo pakeitimus, jeigu jie kompetentingai institucijai buvo anksčiau oficialiai pateikti, bet nebuvo patvirtinti.

Universalaus registracijos dokumento pakeitimus kompetentinga institucija turėtų tvirtinti ne oficialaus pateikimo metu, o tik tada, kai tvirtinti pateikiamos visos prospekto sudedamosios dalys; 43 siekiant paspartinti prospekto rengimo procesą ir emitento galimybė trumpai palankesnes sąlygas ekonomiškai efektyviu būdu patekti į kapitalo rinkas, dažnai vertybinius popierius leidžiantiems emitentams, kurie rengia universalų registracijos pasirinkimo kursinis darbas, reikėtų leisti naudotis greitesnio patvirtinimo tvarka, nes pagrindinė prospekto sudedamoji dalis jau patvirtinta arba jau pateikta kompetentingai institucijai peržiūrėti.

Todėl, kai registracijos dokumentas yra parengtas kaip universalus registracijos dokumentas, prospektui patvirtinti reikalingą laiką reikėtų sutrumpinti; 44 dažnai vertybinius popierius leidžiantiems emitentams turėtų būti leidžiama universalų registracijos dokumentą ir jo pakeitimus naudoti kaip bazinio prospekto sudedamąją dalį.

Siekiant užtikrinti didesnį teisinį tikrumą prospektas turėtų įsigalioti jį patvirtinus — šį laiko momentą kompetentinga institucija gali lengvai patikrinti.

Emitento galimybė trumpai popierių viešo siūlymo pagal bazinį prospektą emitento galimybė trumpai laikotarpis už bazinio prospekto galiojimo laikotarpį turėtų būti ilgesnis tik tuo atveju, jei prieš pasibaigiant bazinio prospekto galiojimo laikotarpiui patvirtinamas ir paskelbiamas tęsiamam siūlymui taikomas paskesnis bazinis prospektas; 47 pagal savo pobūdį prospekte pateikiama informacija apie mokesčius už pajamas iš vertybinių popierių gali būti tik bendra ir atskiriems investuotojams turi mažai informuojamosios vertės.

Kadangi tokią informaciją reikia teikti ne tik apie emitento registruotos buveinės valstybę, bet ir apie valstybes, kuriose vertybiniai popieriai siūlomi arba siekiama juos įtraukti į prekybos reguliuojamoje rinkoje sąrašą, tais atvejais, kai prospektui taikomas paso mechanizmas, informaciją parengti yra brangu ir tai gali būti kliūtis tarpvalstybiniams siūlymams.

Todėl prospekte reikėtų tik įspėti, kad investuotojo valstybės narės ir valstybės narės, kurioje įsteigtas emitentas, mokesčių teisės aktai galėtų daryti poveikį iš vertybinių popierių gaunamoms pajamoms.

Tačiau jeigu siūloma investicija yra susijusi su konkrečiu mokesčių režimu, pavyzdžiui, kai investuojama į vertybinius popierius, kuriais investuotojams suteikiama mokesčių lengvatų, reikiamą informaciją apie apmokestinimą prospekte vis tiek reikėtų pateikti; 48 kai tam tikros klasės vertybiniai popieriai įtraukiami į prekybos reguliuojamoje rinkoje sąrašą, emitentas investuotojams nuolat teikia informaciją pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą ES Nr.

Todėl poreikis, kad tokiam emitentui vėliau vertybinius popierius viešai siūlant arba įtraukiant į prekybos reguliuojamoje rinkoje sąrašą būtų rengiamas visas prospektas, nėra toks didelis.

Todėl, kai vykdomos antrinės emisijos, turėtų būti rengiamas atskiras supaprastintas prospektas, o jo turinys turėtų būti paprastesnis, palyginti su įprasta tvarka, atsižvelgiant į tai, kokia informacija jau atskleista.

Vis dėlto investuotojams reikia pateikti apibendrintą, aiškios struktūros informaciją, ypač jei nėra reikalaujama nuolat skelbti tokią informaciją pagal Reglamentą ES Nr.

Kadangi MVĮ paprastai reikia pritraukti palyginti mažiau lėšų negu kitiems emitentams, standartinio prospekto rengimo sąnaudos šioms įmonėms galėtų būti neproporcingai didelės ir atgrasyti jas nuo savo vertybinių popierių viešo siūlymo. Kartu dėl MVĮ dydžio ir galbūt mažesnės patirties joms gali būti būdinga specifinė investicijų rizika, palyginti su stambesniais emitentais, todėl jos turėtų atskleisti pakankamai informacijos, kad investuotojai galėtų priimti investavimo sprendimą.

kriptovaliutos prekybininko dienoraštis

Be to, siekiant paskatinti MVĮ naudotis kapitalo rinkų finansavimu, šiuo reglamentu turėtų būti užtikrinta, kad MVĮ augimo rinkoms — perspektyviai priemonei, suteikiančiai galimybių mažesnėms augančioms bendrovėms pritraukti kapitalo — būtų skiriamas ypatingas dėmesys.

Tačiau tokių vietų sėkmė priklauso nuo jų gebėjimo patenkinti augančių MVĮ finansavimo poreikius. Analogiškai, tam tikroms įmonėms, viešai siūlančioms vertybinius popierius, kurių bendra pardavimo vertė Sąjungoje neviršija 20   EUR, būtų naudingas paprastesnis būdas gauti kapitalo rinkos finansavimą, kad jos galėtų plėstis, ir jos turėtų turėti galimybę pritraukti lėšų nepatirdamos neproporcingai didelių išlaidų.

Todėl tikslinga šiuo reglamentu nustatyti specialią proporcingą ES augimo prospekto tvarką, kuria galėtų naudotis tokios įmonės. Formuluojant ES augimo prospekto turinį, reikėtų užtikrinti tinkamą galimybės ekonomiškai efektyviu būdu patekti į finansų rinkas ir investuotojų apsaugos pusiausvyrą. Kaip ir kitų rūšių prospektams pagal šį reglamentą, patvirtintam ES augimo prospektui turėtų būti taikomas pagal šį reglamentą veikiantis paso mechanizmas, todėl jis turėtų galioti bet kokiems viešiems vertybinių popierių siūlymams visoje Sąjungoje; 52 mažesnės informacijos, kurią reikalaujama atskleisti ES augimo prospektuose, reikalavimus reikėtų suformuluoti taip, kad dėmesys būtų sutelkiamas į informaciją, kuri yra esminė emitento galimybė trumpai aktuali investuojant į siūlomus vertybinius popierius, ir į poreikį užtikrinti įmonės dydžio bei jos poreikio pritraukti lėšų ir prospekto rengimo sąnaudų proporcingumą.

Šia direktyva siekiama užtikrinti geresnį investuotojų informavimą apie vertybinių popierių, kuriais leista prekiauti reguliuojamoje rinkoje, emitentus, kurių buvimo arba veiklos vieta yra kurioje nors ES šalyje.

Todėl reguliuojamose rinkose neturėtų būti taikomi dvejopi nuo emitento dydžio priklausantys informacijos atskleidimo standartai; 54 pagrindinis informacijos apie rizikos veiksnius įtraukimo į prospektą tikslas — užtikrinti, kad investuotojai pagrįstai įvertintų tokią riziką ir todėl sprendimus dėl investavimo priimtų žinodami visus faktus.

Todėl nurodant rizikos veiksnius reikėtų apsiriboti emitentui ir jo vertybiniams popieriams reikšmingais ir būdingais rizikos veiksniais, kurie būtų patvirtinti prospekto turiniu.

XI Lietuvos Respublikos vertybinių popierių įstatymo pakeitimo įstatymas

Prospekte nereikėtų nurodyti bendro pobūdžio rizikos veiksnių, jei jie nurodomi tik gaminti bitkoinus yra emitento galimybė trumpai apriboti atsakomybę, nes ši informacija gali užgožti duomenis apie būdingesnius rizikos veiksnius, apie kuriuos investuotojams reikėtų žinoti, ir tada prospekte pateikiama informacija nebūtų lengvai analizuojama, glausta ir suprantama.

Be kita ko, emitentui ir jo vertybiniams popieriams būdingi ir reikšmingi rizikos veiksniai taip pat gali būti aplinkos, socialinės bei valdymo aplinkybės, ir tokiu atveju informacija apie jas taip pat turėtų būti atskleista. Kad padėtų investuotojams nustatyti reikšmingiausią riziką, emitentas turėtų prospekte tinkamai aprašyti ir nurodyti kiekvieną rizikos veiksnį. Į santrauką turėtų būti įtraukta keletas emitento pasirinktų rizikos veiksnių; 55 rinkos praktika, kai patvirtintame prospekte nepateikiama galutinė siūlymo kaina ir arba viešai siūlomų vertybinių popierių kiekis išreikštas vertybinių popierių skaičiumi arba bendra nominalia sumaturėtų būti priimtina, kai tokia galutinė siūlymo kaina ir arba kiekis negali būti įtraukti į prospektą, su sąlyga, kad tokiu atveju investuotojams garantuojama apsauga.

Investuotojai turėtų turėti emitento galimybė trumpai teisę, kai galutinė pasiūlymo kaina ar vertybinių popierių kiekis pateikiami, arba kitu atveju prospekte turėtų būti atskleidžiama didžiausia kaina, kurią investuotojams galėtų tekti mokėti už vertybinius popierius, didžiausias vertybinių popierių kiekis arba vertės nustatymo metodai ir kriterijai ir arba sąlygos, pagal kuriuos nustatoma vertybinių popierių kaina, ir turėtų būti paaiškinti visi naudojami vertės nustatymo metodai, pavyzdžiui, diskontuotų pinigų srautų metodas, panašių įmonių grupių analizė arba bet kurie kiti visuotinai pripažinti vertės nustatymo metodai.

Vertės nustatymo metodai ir kriterijai turėtų būti pakankamai tikslūs, kad kaina būtų nuspėjama, ir jais užtikrinamas investuotojų apsaugos lygis turėtų būti panašus į tą, kuris užtikrinamas atskleidžiant didžiausią siūlymo kainą. Tuo požiūriu, jei į prospektą neįtraukiama didžiausia kaina, vien užsakymų portfelio sudarymo metodo nurodymas nebūtų priimtinas kaip vertės nustatymo metodų ir kriterijų pateikimas; 56 tam tikromis aplinkybėmis, siekiant išvengti emitentui žalingų situacijų, kompetentingos institucijos gali leisti taikyti nukrypti leidžiančias nuostatas ir prospekte arba jo sudedamosiose dalyse neteikti neskelbtinos informacijos; 57 valstybės narės skelbia daug informacijos apie savo finansinę padėtį, kuri dažniausiai būna viešai prieinama.

emitento galimybė trumpai

Taigi, jeigu valstybė narė suteikia vertybinių popierių siūlymo garantiją, tokios informacijos prospekte pateikti nereikėtų; 58 emitentams leidus pateikiant nuorodą įtraukti dokumentus su informacija, kurią reikia atskleisti prospekte — taikant reikalavimą, kad tokie dokumentai būtų buvę paskelbti elektroniniu būdu, — turėtų būti palengvinta prospekto rengimo procedūra, o emitentams turėtų sumažėti išlaidos, nekeliant pavojaus investuotojų apsaugai.

Tačiau, siekiant tikslo supaprastinti prospektų rengimą ir sumažinti tokio rengimo išlaidas, neturėtų būti pakenkta kitiems interesams, kuriuos prospektu norima apsaugoti, įskaitant informacijos prieinamumą. Informacija, kuri į prospektą emitento galimybė trumpai pateikiant nuorodą, turėtų būti parengta ta kalba, kuri turi būti vartojama pagal prospektams taikomą kalbų vartojimo tvarką.

Šiuo reglamentu tie skirtumai turėtų būti panaikinti, nes būtų suderinti prospektų tikrinimo kriterijai ir, supaprastinus kompetentingų institucijų tvirtinimo procesams taikomas taisykles, būtų suderintos šios taisyklės.

Kredito reitingai Rusijoje

Svarbu užtikrinti, kad visos kompetentingos institucijos, tikrindamos prospektuose pateiktos informacijos išsamumą, nuoseklumą ir emitento galimybė trumpai, laikytųsi vienodos metodikos, atsižvelgdamos į tai, kad tikrinant prospektus reikia laikytis proporcingo požiūrio, grindžiamo emitento ir emisijos aplinkybėmis. Gairės, kaip kreiptis dėl prospekto patvirtinimo, turėtų būti viešai skelbiamos kompetentingų institucijų svetainėse. Skatinant šios srities priežiūros konvergenciją vienas pagrindinių vaidmenų turėtų tekti Europos vertybinių popierių ir rinkų institucijai toliau — ESMA ; ji tuo tikslu turėtų naudotis savo įgaliojimais pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą  ES Nr.

Prospektus reikėtų skelbti emitento, siūlytojo arba asmens, prašančio įtraukti į prekybos reguliuojamoje rinkoje sąrašą, arba, kai taikoma, finansų tarpininkų, kurie platina arba parduoda vertybinius popierius, įskaitant mokėjimų tarpininkus, specialioje svetainės dalyje arba reguliuojamos išraiška pinigų variantas reiškia, kad, kurioje prašoma įtraukti į prekybos sąrašą, ar daugiašalės prekybos sistemos administratoriaus svetainėje; 63 visi patvirtinti prospektai arba tų prospektų sąrašas, pateikiant saitus į atitinkamos specialios interneto svetainės emitento galimybė trumpai ę, turėtų būti paskelbti emitento buveinės valstybės narės kompetentingos institucijos svetainėje, o kompetentinga institucija kiekvieną prospektą turėtų persiųsti ESMA kartu su atitinkamais duomenimis, kad prospektą būtų galima suklasifikuoti.

ESMA turėtų sukurti centralizuotą prospektų saugojimo mechanizmą, prie kurio visuomenė galėtų jungtis nemokamai ir naudotis tinkamomis paieškos funkcijomis. Siekiant užtikrinti, kad investuotojai galėtų susipažinti su patikimais duomenimis, kuriuos būtų galima laiku ir efektyviai naudoti ir analizuoti, prospektuose nurodoma tam tikra informacija, pavyzdžiui, tarptautinis vertybinių popierių identifikavimo numeris toliau — ISIN ir emitentų, siūlytojų ir garantų identifikatoriai LEIturėtų būti kompiuterio skaitoma, įskaitant atvejus, kai naudojami metaduomenys.

Investuotojų prašymu prospektas jiems visada turėtų būti nemokamai pateikiamas patvariojoje laikmenoje. Kai potencialus investuotojas konkrečiai prašo pateikti popierinę kopiją, tas investuotojas turėtų galėti gauti spausdintinį prospektą.

Tačiau dėl to nereikalaujama, kad emitentas, siūlytojas, asmuo, prašantis įtraukti į prekybos reguliuojamoje rinkoje sąrašą, arba finansų tarpininkas turėtų spausdintinių prospekto kopijų rezervą tokiems potencialiems prašymams patenkinti; 64 taip pat būtina suderinti reklamą, kad nesumažėtų visuomenės pasitikėjimas ir finansų rinkoms nebūtų trukdoma tinkamai veikti.

Reklamos sąžiningumas ir tikslumas, taip pat jos nuoseklumas su prospekto turiniu emitento galimybė trumpai ypač svarbūs investuotojų, įskaitant neprofesionaliuosius investuotojus, emitento galimybė trumpai.

Nedarant poveikio pagal šį reglamentą taikomam paso mechanizmui, tokios reklamos priežiūra yra emitento galimybė trumpai kompetentingų institucijų funkcijų dalis. Šiame reglamente nustatyti reklamai taikomi reikalavimai turėtų nedaryti poveikio kitoms taikytinoms Sąjungos teisės nuostatoms, visų pirma susijusioms su vartotojų apsauga ir nesąžininga prekybos praktika; 65 bet kurį svarbų naują veiksnį, reikšmingą klaidą arba reikšmingą netikslumą, kuris galėtų turėti įtakos investicijos vertinimui ir atsiranda po prospekto paskelbimo, bet iki emitento galimybė trumpai pabaigos arba prekybos reguliuojamoje rinkoje pradžios, investuotojai turėtų tinkamai įvertinti; todėl tam reikia nepagrįstai nedelsiant patvirtinti ir išplatinti prospekto priedą; 66 siekiant užtikrinti didesnį teisinį tikrumą, reikėtų aiškiau nustatyti atitinkamus laikotarpius, per kuriuos vsa dvejetainiams opcionams turi paskelbti prospekto priedą ir per kuriuos investuotojai turi teisę, paskelbus priedą, atšaukti sutikimą dėl siūlymo.

Viena vertus, prievolė parengti prospekto priedą turėtų būti taikoma, kai svarbus naujas veiksnys, reikšminga klaida arba reikšmingas netikslumas atsiranda iki siūlymo laikotarpio pabaigos arba laiko, kada prasideda prekyba tais vertybiniais popieriais reguliuojamoje rinkoje, priklausomai nuo to, kas įvyksta vėliau. Kita vertus, teisė atšaukti sutikimą turėtų būti taikoma tik tada, kai prospektas yra susijęs su viešu vertybinių popierių siūlymu, o svarbus naujas veiksnys, reikšminga klaida arba reikšmingas netikslumas atsirado arba buvo pastebėtas prieš pasibaigiant siūlymo laikotarpiui ir pateikiant vertybinius popierius.

Taigi, teisė atšaukti sutikimą turėtų būti susieta emitento galimybė trumpai tuo, kada atsiranda svarbus naujas veiksnys, reikšminga klaida arba reikšmingas netikslumas, dėl kurio reikia rengti priedą; reikėtų laikyti, kad įvykis, dėl kurio susiklosto sąlygos ta darbas internete su tikrų pinigų apžvalgomis naudotis, įvyko siūlymo galiojimo laikotarpiu ir prieš pateikiant vertybinius popierius. Teisei atšaukti sutikimą, suteikiamai investuotojams dėl svarbaus naujo veiksnio, reikšmingos klaidos arba reikšmingo netikslumo, atsiradusio arba pastebėto prospekto galiojimo laikotarpiu, nedaro poveikio tai, kad atitinkamas priedas paskelbiamas pasibaigus to prospekto galiojimo laikotarpiui.

Konkrečiu atveju, kai siūlymas tęsiamas pagal du vienas po kito paskelbtus bazinius prospektus, tai, kad emitentas teikia tvirtinti vėlesnį bazinį prospektą, nepanaikina prievolės papildyti ankstesnį bazinį prospektą iki jo galiojimo laikotarpio pabaigos ir suteikti susijusias teises emitento galimybė trumpai sutikimą.

Kad teisinis tikrumas būtų didesnis, prospekto priede reikėtų patikslinti, kada baigiasi teisės atšaukti sutikimą galiojimas. Kai investuotojai pasinaudoja savo teise atšaukti sutikimą, finansų tarpininkai turėtų informuoti investuotojus apie jų teises ir palengvinti procesą; 67 emitentų prievolė išversti visą prospektą į visas atitinkamas valstybines kalbas atgraso nuo tarpvalstybinių siūlymų ar daugiašalės prekybos.

Siekiant palengvinti tarpvalstybinius siūlymus, priimančiosios valstybės narės valstybine kalba arba bent viena iš jos valstybinių kalbų arba kita tos valstybės narės kompetentingai institucijai priimtina kalba reikėtų pateikti tik santrauką; 68 priimančiosios valstybės narės kompetentinga institucija turėtų turėti teisę iš buveinės valstybės narės kompetentingos institucijos gauti pažymą, kurioje būtų nurodyta, kad prospektas parengtas pagal šį reglamentą.

Buveinės valstybės narės kompetentinga institucija taip pat turėtų pranešti emitentui arba už prospekto parengimą atsakingam asmeniui apie priimančiosios valstybės narės institucijai teikiamą prospekto patvirtinimo pažymą, kad emitentas arba už prospekto parengimą atsakingas asmuo tikrai žinotų, ar ir kada pranešimas faktiškai pateiktas. Visi pranešimo tikslais kompetentingų institucijų vienų kitoms teikiami dokumentai turėtų būti perduodami per pranešimo portalą, kurį turi sukurti ESMA; 69 jeigu šiuo reglamentu emitentui leidžiama prospekto patvirtinimo tikslu pasirinkti savo buveinės valstybę narę, tikslinga užtikrinti, kad toks emitentas kaip savo prospekto sudedamąją dalį galėtų panaudoti registracijos dokumentą arba universalų registracijos dokumentą, kurį jau yra patvirtinusi kitos valstybės narės kompetentinga institucija.

Todėl turėtų būti įdiegta kompetentingų institucijų keitimosi pranešimais sistema, siekiant užtikrinti, kad prospektą tvirtinanti kompetentinga institucija tokio registracijos dokumento arba universalaus registracijos dokumento netikrintų ir netvirtintų ir kad kompetentingos institucijos liktų atsakingos tik už jų patvirtintą prospekto sudedamąją dalį, emitento galimybė trumpai pat ir tuo atveju, kai vėliau parengiamas priedas; 70 siekiant užtikrinti, kad būtų pasiekti visi šio reglamento tikslai, jį reikia taikyti ir trečiųjų valstybių įstatymų reglamentuojamų emitentų leidžiamiems vertybiniams popieriams.

emitento galimybė trumpai

Kad užtikrintų keitimąsi informacija ir bendradarbiavimą su trečiųjų valstybių institucijomis efektyviam šio reglamento vykdymui užtikrinti, kompetentingos institucijos turėtų su atitinkamomis trečiųjų valstybių institucijomis sudaryti bendradarbiavimo susitarimus. Kiekvienoje valstybėje narėje turėtų būti paskirta viena kompetentinga institucija, kuri tvirtintų prospektus ir prisiimtų atsakomybę už šio reglamento laikymosi priežiūrą.

Ta kompetentinga institucija turėtų būti įsteigta kaip administracinė institucija ir tokia forma, kad būtų užtikrintas jos nepriklausomumas emitento galimybė trumpai ekonominės veiklos vykdytojų ir būtų išvengta interesų konfliktų.

Tai, kad paskiriama už prospektų tvirtinimą atsakinga kompetentinga institucija, neturėtų reikšti, kad ta kompetentinga institucija negali bendradarbiauti su trečiosiomis šalimis, pavyzdžiui, bankų ir draudimo reguliavimo institucijomis arba biržinėmis institucijomis, kad būtų garantuotas veiksmingas prospektų tikrinimas ir patvirtinimas vadovaujantis emitentų, investuotojų, rinkų dalyvių ir rinkų interesais.

Kompetentingai institucijai turėtų būti leidžiama trečiosioms šalims pavesti tik su patvirtintų prospektų skelbimu susijusias užduotis; 72 priežiūros efektyvumas garantuojamas efektyviomis valstybių narių kompetentingų institucijų priemonėmis, įgaliojimais ir ištekliais.

Todėl šiame reglamente visų pirma reikėtų numatyti būtiniausius priežiūros ir tyrimo įgaliojimus, kuriuos pagal nacionalinę teisę reikėtų suteikti valstybių narių kompetentingoms institucijoms. Kai to reikalaujama pagal nacionalinę teisę, tais įgaliojimais turėtų būti naudojamasi kreipiantis į kompetentingas teismines institucijas. Naudodamosi savo įgaliojimais pagal šį reglamentą, kompetentingos institucijos ir ESMA turėtų veikti objektyviai ir nešališkai ir sprendimus priimti savarankiškai; 73 kad kompetentingos institucijos galėtų nustatyti šio reglamento pažeidimus, reikia, kad jos galėtų patekti į patalpas, išskyrus fizinių asmenų privačias gyvenamąsias vietas, ir konfiskuoti dokumentus.

Galimybė patekti į tokias patalpas yra būtina, kai kyla pagrįstas įtarimas, kad yra su patikrinimo arba tyrimo dalyku susijusių dokumentų ir kitų duomenų, kurie galėtų būti svarbūs norint įrodyti, kad šis reglamentas buvo pažeistas.

Be to, galimybė patekti į tokias patalpas būtina tais atvejais, kai asmuo, kuriam jau pateiktas reikalavimas suteikti informaciją, to reikalavimo nevykdo, arba kai emitento galimybė trumpai pagrįstų priežasčių manyti, kad, jei toks reikalavimas būtų pateiktas, jis nebūtų vykdomas, arba kad dokumentai ar informacija, su kuriais susijęs reikalavimas suteikti informaciją, būtų pašalinti, sugadinti arba sunaikinti; 74 remiantis  m.

Tos sankcijos ir priemonės turėtų būti veiksmingos, proporcingos ir atgrasomos, jomis turėtų būti užtikrinta, kad valstybės narės laikytųsi bendro požiūrio, ir užtikrinamas atgrasomasis poveikis. Šis reglamentas neturėtų apriboti valstybių narių galimybės numatyti griežtesnes administracines sankcijas; 75 siekiant užtikrinti, kad kompetentingų institucijų sprendimai skirti administracines priemones ar priimtos kitos administracinės priemonės darytų atgrasomąjį poveikį plačiajai visuomenei, jie paprastai turėtų būti skelbiami, nebent kompetentinga institucija pagal šį reglamentą mano, jog sprendimą geriau paskelbti anonimiškai, sprendimo paskelbimą atidėti arba neskelbti; emitento galimybė trumpai nors valstybės narės turėtų galėti nustatyti taisykles dėl administracinių ir baudžiamųjų sankcijų už tuos pačius pažeidimus, iš valstybių narių nereikėtų reikalauti nustatyti taisyklių dėl administracinių sankcijų už šio reglamento pažeidimus, už kuriuos ne vėliau kaip  m.

Pagal nacionalinę teisę valstybės narės neprivalo skirti ir administracinių, ir emitento galimybė trumpai sankcijų už emitento galimybė trumpai pačią nusikalstamą veiką, tačiau jos turėtų galėti tai daryti, jeigu pagal jų nacionalinę teisę tai yra leidžiama.

Taip pat žiūrėkite