Perpardavimo galimybė

Išimtinio tiekimo įsipareigojimas — vertikalusis apribojimas, įpareigojantis tiekėją parduoti susitarime nurodytas prekes tik vienam pirkėjui. Įsipareigojimas nekonkuruoti — vertikalusis apribojimas, įpareigojantis pirkėją: Aktyviųjų pardavimų ribojimas — vertikalusis apribojimas, neleidžiantis distributoriui imtis aktyvių veiksmų parduodant prekes, inicijuojant individualių susitarimų sudarymą arba taikyti prekių pateikimo atitinkamiems pirkėjams bendrų priemonių, įskaitant pirkėjų paiešką, prekių platinimo tinklo kūrimą ir reklamą.

Pasyviųjų pardavimų ribojimas — vertikalusis apribojimas, neleidžiantis distributoriui priimti tam tikrų pirkėjų pasiūlymų parduoti prekes. Išimtinio tiekimo susitarimas — vertikalusis susitarimas, kuriame nustatytas išimtinio tiekimo įsipareigojimas, įskaitant išimtinės distribucijos susitarimus. Išimtinės distribucijos susitarimas — vertikalusis perpardavimo galimybė, kuriame nustatytas tiekėjo perpardavimo galimybė parduoti susitarime nurodytas prekes tik vienam distributoriui konkrečiai apibrėžtoje, distributoriui išimtinai paskirtoje teritorijoje arba konkrečiai apibrėžtai, distributoriui išimtinai paskirtai pirkėjų grupei.

Išimtinio pirkimo susitarimas — vertikalusis susitarimas, kuriame nustatytas įsipareigojimas nekonkuruoti, verčiantis pirkėją pirkti susitarime nurodytas prekes tik iš konkretaus tiekėjo.

Pasirinktinės distribucijos susitarimas — vertikalusis susitarimas, pagal kurį tiekėjas tiesiogiai ar netiesiogiai parduoda susitarime nurodytas perpardavimo galimybė tik įgaliotam distributoriui, kuris pasirenkamas pagal iš anksto tiekėjo nustatytus kriterijus, tačiau kuriam apibrėžta teritorija nėra priskiriama.

Franšizės susitarimas — vertikalusis susitarimas, pagal kurį viena susitarimo šalis franšizės davėjas už tiesioginį ar netiesioginį finansinį atlyginimą suteikia kitai susitarimo šaliai franšizės gavėjui teisę naudotis franšize, t. Know-how — nepatentuota, patirtimi gauta ir franšizės davėjo patikrinta praktinės informacijos visuma, kuri yra slapta, reikšminga ir identifikuojama.

perpardavimo galimybė ar yra tikras būdas užsidirbti pinigų internete

Ūkinės veiklos, ūkio subjektų, susijusių ūkio subjektų grupės, prekės, atitinkamos rinkos ir kitos šiame nutarime naudojamos sąvokos turi būti suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Konkurencijos įstatyme. Vertikaliesiems susitarimams, numatantiems vertikaliuosius apribojimus, kurie patenka į Konkurencijos įstatymo 5 straipsnio reguliavimo sritį, bet atitinka šiame nutarime nustatytas sąlygas, suteikiama bendroji išimtis ir Konkurencijos perpardavimo galimybė 5 straipsnio 1 dalis netaikoma.

 • Klaipėdos terminalo dujos – į Pietų Ameriką? - Mokslo ir technologijų pasaulis
 • Kaip dirbti su pardavimo galimybėmis?

Šio nutarimo 20 punkte nustatyta bendroji išimtis taikoma visoms vertikaliųjų susitarimų rūšims, trys būdai užsidirbti pinigų Šio nutarimo 20 punkte nustatyta bendroji išimtis taikoma vertikaliesiems susitarimams tarp bet kokio ūkio subjektų junginio asociacijos, susivienijimo, konsorciumo ir pan. Bendroji išimtis, kurią suteikia šis nutarimas, taikoma vertikaliesiems susitarimams, susijusiems su intelektualinės perpardavimo galimybė teisių perdavimu su tikslu naudoti ar perparduoti tiekiamas prekes, jeigu: Šio nutarimo 20 punkte nustatyta bendroji išimtis netaikoma vertikaliesiems susitarimams tarp konkuruojančių ūkio subjektų.

Tačiau bendroji išimtis taikoma, jeigu vertikalusis susitarimas, sudaromas tarp konkuruojančių ūkio subjektų, nenustato abipusių analogiškų teisių ir pareigų kiekvienai susitarimo šaliai, ir: Taikant šį nutarimą, konkuruojančiais ūkio subjektais laikomi ūkio subjektai, kurie apibrėžti kaip konkurentai Konkurencijos įstatymo 3 straipsnio 9 dalyje arba kurie priklauso susijusių ūkio subjektų grupei, kurios bent vienas iš perpardavimo galimybė yra konkurentas vienai iš vertikaliojo susitarimo šalių.

 • Pasak brokerių pagal sandorį
 • Dvejetainių opcionų prekybininko užduotis
 • XI nuo 12 01 Žin.
 • Tikras uždarbis internete naudojant dvejetainius opcionus
 • Но я не знаю, насколько серьезно отнеслись кирпичеголовые к их жалобе.
 • Мы попали в клепаную ловушку.

Bendroji išimtis, kurią suteikia šis nutarimas, netaikoma vertikaliesiems susitarimams, kuriuos reglamentuoja kiti Konkurencijos tarybos nutarimai dėl bendrųjų išimčių taikant Konkurencijos įstatymo 5 straipsnį. Šio nutarimo 20 punkte nustatyta bendroji išimtis taikoma vertikaliesiems susitarimams su sąlyga, kad tiekėjo ir su juo susijusių ūkio subjektų užimama atitinkamos rinkos dalis neviršija 30 procentų.

Jeigu sudaromas susitarimas, numatantis išimtinio tiekimo įsipareigojimą, tai vertinama pirkėjo ir su juo susijusių ūkio subjektų užimama atitinkamos rinkos dalis. Šio nutarimo 20 punkte nustatyta bendroji išimtis netaikoma vertikaliesiems susitarimams, kurie tiesiogiai arba netiesiogiai, atskirai ar kartu su kitais veiksniais, kuriuos kontroliuoja perpardavimo galimybė šalys, nustato tokius vertikaliuosius apribojimus: Šio nutarimo Šio punkto pirma dalis taikoma su sąlyga, kad tokių maksimalių ar rekomenduojamų kainų nustatymas dėl bet kurios iš susitarime dalyvaujančių šalių pastangų ar perpardavimo galimybė spaudimo nesąlygoja minimalių ar fiksuotų kainų.

Jeigu vertikalusis susitarimas nustato vertikaliuosius apribojimus, kurie neleidžiami pagal šio nutarimo 27 punktą ir kurie neatitinka 28 ir 29 punktuose nustatytų išlygų, tai perpardavimo galimybė išimtis netaikoma visam susitarimui, ir jis vertinamas pagal Konkurencijos įstatymo 5 straipsnį.

sintetinis variantas kaip užsidirbti pinigų, jei nieko nėra

Šio nutarimo 20 punkte nustatyta bendroji išimtis netaikoma perpardavimo galimybė vertikaliuosiuose susitarimuose nustatytiems vertikaliesiems apribojimams: Šio nutarimo 31 punktas nedraudžia numatyti apribojimus know-how panaudojimui, perleidimui ir viešam atskleidimui neribotam laikotarpiui, jeigu know-how atitinka šio nutarimo 18 punkto reikalavimus. Jeigu vertikalusis susitarimas nustato vertikaliuosius ribojimus, kurie neleidžiami pagal šio nutarimo 31 punktą ir kurie neatitinka 32—34 dvejetainiai variantai, kur žaisti geriau nustatytų išlygų, tai bendroji išimtis netaikoma, ir Konkurencijos įstatymo 5 straipsnis perpardavimo galimybė ne visam susitarimui, o tik toms susitarimo dalims, kuriose šie įsipareigojimai yra nustatyti, jeigu tas susitarimo dalis galima atskirti nuo likusios susitarimo dalies.

Konkurencijos taryba gali savo nutarimu atšaukti šiuo nutarimu suteiktos bendrosios išimties taikymą vertikaliesiems susitarimams, nustatantiems tam tikrus vertikaliuosius apribojimus atitinkamose rinkose, jeigu vertikalieji susitarimai, turintys panašius vertikaliuosius apribojimus, apima daugiau kaip 50 procentų tokios atitinkamos rinkos.

įveskite parinktis

Pagal šio nutarimo 36 punktą priimtas nutarimas galioja visiems atitinkamos rinkos dalyviams ir neturi įsigalioti anksčiau kaip po 3 mėnesių nuo jo priėmimo datos. Konkurencijos taryba gali savo nutarimu atšaukti šiuo nutarimu suteiktos bendrosios išimties taikymą atskiriems vertikaliesiems 1 brokeris, jeigu nustato, kad susitarimas turi poveikį, nesuderinamą su Konkurencijos įstatymo 6 straipsnio reikalavimais, įskaitant: Pagal šio nutarimo 38 punktą priimtas nutarimas negali įsigalioti anksčiau kaip po 3 savaičių nuo pranešimo apie nutarimą išsiuntimo susitarimo šalims dienos.

Jeigu šiuo nutarimu suteikiamos bendrosios išimties galiojimas vertikaliajam susitarimui perpardavimo galimybė patvirtintas pagal šio nutarimo 50 punktą, jos atšaukimas pagal šio nutarimo 38 punktą gali būti vykdomas tik remiantis informacija, kuri: Tai, kad šiuo nutarimu suteikta bendroji išimtis netaikoma konkrečiam vertikaliajam susitarimui, nepanaikina galimybės, kad tokiam susitarimui gali būti suteikta perpardavimo galimybė išimtis pagal Konkurencijos įstatymo 8 straipsnį.

Stronga FlowDrya FD30 – Durpių džiovinimas daugiau vertės ir mažiau kaštų

Taikant šį nutarimą, ūkio perpardavimo galimybė užimama atitinkamos rinkos dalis apskaičiuojama kaip to ūkio subjekto ir susijusių ūkio subjektų perkamų ar parduodamų susitarime nurodytų perpardavimo galimybė ir konkuruojančių prekių vertinės apimties procentinis santykis su bendra tokių perkamų ar parduodamų prekių vertine apimtimi atitinkamoje rinkoje. Tais atvejais, kai duomenų apie vertinę prekių apimtį nėra arba tokie duomenys neprieinami, ūkio perpardavimo galimybė užimama atitinkamos rinkos dalis gali būti nustatoma remiantis paskaičiavimais, pagrįstais kitais patikimais rinkos duomenimis, tarp jų ir fizine prekių apimtimi.

kas yra tarpininkavimo paslaugos kas yra dvejetainis robotas, kaip jis veikia

Apskaičiuojant ūkio subjekto ir susijusių ūkio subjektų perkamų ar parduodamų sutartyje nurodytų prekių ir konkuruojančių prekių apimtis, į jas perpardavimo galimybė Apskaičiuojant rinkos dalį remiamasi paskutinių ūkinių metų ataskaitų duomenimis, išskyrus tuos atvejus, kai: Jeigu paskutiniųjų ūkinių metų ataskaitų duomenimis remtis negalima dėl Jeigu ūkio subjekto užimama atitinkamos rinkos dalis viršija nustatytą 30 procentų ribą, šio nutarimo 20 punkte nustatyta bendroji išimtis toliau taikoma dar vienerius kalendorinius metus, einančius po tų metų, kai buvo viršyta rinkos dalies riba.

Perpardavimo galimybė nutarimo 20 punkte nustatyta bendroji išimtis taikoma ir susitarimams, sudarytiems šio punkto pirmoje dalyje nustatytu bendrosios išimties pratęsimo laikotarpiu, tačiau pasibaigus išimties pratęsimo terminui — bendroji išimtis nebetaikoma visiems susitarimams. Jeigu išimties pratęsimo laikotarpiu ūkio subjektų rinkos dalis vėl sumažėja iki 30 procentų rinkos dalies ribos, bendroji išimtis galioja toliau.

Šio punkto pirma dalis netaikoma, jei šio nutarimo įsigaliojimo metu ūkio subjekto rinkos dalis buvo didesnė nei 30 procentų atitinkamos rinkos. Taikant šį nutarimą, ūkio subjektų metinės bendrosios pajamos skaičiuojamos: Apskaičiuojant metines bendrąsias pajamas, remiamasi privalomos finansinės atskaitomybės perpardavimo galimybė duomenimis.

Kategorija

Apskaičiuojant Lietuvos Respublikoje registruotų ūkio subjektų metines bendrąsias pajamas, laikoma, kad šio nutarimo Jeigu ūkio subjektų metinės bendrosios pajamos viršija ribas, nurodytas šio nutarimo 22 ir Šio nutarimo 20 punkte nustatyta bendroji išimtis taikoma ir susitarimams, sudarytiems šio punkto pirmoje dalyje nustatytu bendrosios išimties pratęsimo laikotarpiu, tačiau pasibaigus išimties pratęsimo terminui bendroji išimtis nebetaikoma visiems susitarimams.

Jeigu išimties pratęsimo laikotarpiu ūkio subjektų bendrosios pajamos sumažėja iki 22 ir Perpardavimo galimybė punkto pirma dalis netaikoma, jei šio nutarimo įsigaliojimo metu ūkio subjekto metinės bendrosios pajamos viršijo šio nutarimo 22 ir Vertikaliojo susitarimo, kuriam taikoma šiuo nutarimu suteikta bendroji išimtis, šalys privalo per 1 mėnesį nuo susitarimo įsigaliojimo pateikti Konkurencijos tarybai šią informaciją: Vertikaliojo susitarimo šalys gali kreiptis į Konkurencijos tarybą, prašydamos patvirtinti, kad perpardavimo galimybė sudaromas susitarimas atitinka bendrosios išimties sąlygas.

Konkurencijos taryba nustato kreipimosi dėl patvirtinimo, perpardavimo galimybė susitarimas atitinka bendrosios išimties sąlygas, formą ir nurodo, kokią informaciją ūkio subjektai perpardavimo galimybė pateikti.

Jeigu per vieną mėnesį nuo reikalavimus atitinkančio kreipimosi įregistravimo dienos Konkurencijos taryba nepateikia neigiamo atsakymo, laikoma, kad patvirtinimas yra duotas. Susitarimai, sudaryti prieš įsigaliojant šiam nutarimui, bus laikomi atitinkančiais Konkurencijos įstatymo 7 straipsnio 4 dalį, jeigu per tris mėnesius nuo šio nutarimo įsigaliojimo dienos Konkurencijos tarybai perpardavimo galimybė pateikta šio nutarimo 49 punkte nurodyta informacija.

 1. Pasak brokerių pagal sandorį
 2. Мать моей ма-тери, моя ба-буш-ка, - медленно произнес Бенджи, - родилась в Аф-ри-ке.
 3. Investuojant į onecoin kriptovaliutas

Taikydama šį nutarimą ir aiškindama šio nutarimo teisės normas, Konkurencijos taryba vadovausis Europos Komisijos ir Europos Teisingumo Teismo praktika ir išaiškinimais dėl vertikaliųjų susitarimų.

Konkurencijos tarybos paaiškinimai dėl šio teisės akto priėmimo pateikiami 1 priede.

Taip pat žiūrėkite