Įmokos brokeriams. ERGO pranešimas draudimo brokeriams | Mintak

įmokos brokeriams

Galioja nuo Dienos parinktys vartojamos sąvokos: Portalas — interneto svetainė www. Intelektinė nuosavybė ir jos apsauga: 1.

įmokos brokeriams

Visos autorių teisės į šį portalą priklauso Aon Baltic ir yra saugomos įstatymo. Už šių teisių pažeidimą yra numatyta administracinė, civilinė ir baudžiamoji atsakomybė. Be Aon Baltic sutikimo draudžiama šiame portale esančią informaciją ar bet kokią jos dalį atgaminti, kopijuoti, viešai skelbti ar kitaip naudoti, išskyrus Lietuvos Respublikos įstatymų numatytus atvejus.

kaip uždirbti pinigų geromis temomis

Portale pateikiama su draudimo bendrovėmis ir jų paslaugomis įmokos brokeriams informacija 2. Portale pateikiama Draudimo įmokos brokeriams reikalaujama informacija apie draudiką ir kita su draudimo bendrovėmis ir jų paslaugomis susijusi informacija yra pateikta atitinkamų draudimo bendrovių.

Aon Baltic netikrina šios informacijos teisingumo ir neatsako už šios informacijos netikslumus ir dėl jų atsiradusius nuostolius. Draudimo įmokų skaičiuoklė: 3. Portale sudaroma galimybė apskaičiuoti portalo lankytojo nurodytų transporto priemonių, turto, įmokos brokeriams ir nelaimingų atsitikimų draudimo įmokas pagal galiojančius nurodytų draudimo bendrovių tarifus.

Lietuvos Respublikos priežiūros institucija nuo yra Lietuvos bankas, o priežiūros uždavinius ir funkcijas įgyvendina Lietuvos banko Priežiūros tarnyba. Priežiūros institucija vykdo šias funkcijas: rengia, tvirtina, keičia ir pripažįsta įmokos brokeriams galios teisės aktus, reglamentuojančius draudimo, perdraudimo bei draudimo tarpininkavimo veiklą; išduoda draudimo, perdraudimo veiklos ir draudimo brokerių įmonių veiklos licencijas ir panaikina jų galiojimą; stebi, analizuoja, tikrina ir kitaip prižiūri, kaip draudimo, perdraudimo įmonės ir draudimo brokerių įmonės vykdo veiklą, laikosi įstatymų ir kitų teisės aktų; savo kompetencijos ribose taiko poveikio priemones už įstatymų ar kitų teisės aktų pažeidimus; kitas funkcijas. Priklausomas draudimo tarpininkas fizinis žr. Priklausomas draudimo tarpininkas taip pat yra asmuo, kuris vykdo draudimo tarpininkavimo veiklą vienos ar kelių draudimo įmokos brokeriams vardu ir dėl jų interesų šalia savo pagrindinės ūkinės komercinės veiklos pvz.

Portale pateikiami tik draudimo bendrovių, pateikusių duomenis apie savo taikomus draudimo įmokų tarifus draudimo įmokų įmokos brokeriams. Duomenys įmokos brokeriams kitų draudimo įmonių taikomus tarifus portale nepateikiami. Skaičiuoklė naudoja atitinkamų draudimo bendrovių pateiktus draudimo įmokų tarifus. Aon Baltic nesuteikia jokių garantijų, kad šie tarifai atitinka draudimo bendrovių šiuo metu faktiškai taikomus tarifus, ir neatsako, jei šie tarifai skiriasi nuo faktiškai draudimo bendrovės taikomų tarifų.

Skaičiuoklės pagalba draudimo bendrovių siūlomos sutarties sąlygos palyginamos tik pagal siūlomos draudimo įmokos dydį bei produktų sąlygas. Kiti pačių draudimo bendrovių teikiamų paslaugų aspektai draudimo bendrovės finansiniai ir draudimo veiklos rodikliai ir jos patikimumas ar rizikingumas, paslaugų prieinamumas, aptarnavimo įmokos brokeriams, žalų sureguliavimo politika ir praktika, ir kt.

Portalo lankytojų pateikiama informacija: 4. Informacija, pateikiama portale draudimo įmokos dydžiui apskaičiuoti, pasiūlymui sudaryti draudimo sutartį teikti bei draudimo sutarčiai sudaryti ir ją administruoti.

LT pagalba, Jūsų pasiteiravimas yra perduodamas licencijuotam draudimo brokeriui. Draustis su draudimo brokerio pagalba yra Jums naudingiau! Kodėl verta draustis tarpininkaujant draudimo brokeriui? Draustis tarpininkaujant draudimo įmokos brokeriams verta, nes: draudimo brokeriai bendradarbiauja su keletu draudimo kompanijų ir gali pateikti keletą pasiūlymų; draudimo brokeriai yra profesionalūs - norint tapti draudimo brokeriu, reikia išlaikyti sudėtingą egzaminą bei nuolat tobulinti savo žinias; draudimo brokeriai išmano įvairių draudimo rūšių niuansus ir gali parinkti labiausiai Jūsų poreikius atitinkantį draudimo variantą; Papildomai susitarus, kitos draudimo brokerių įmokos brokeriams paslaugos: konsultavimas, pagalba atsitikus įvykiui; priminimas artėjant draudimo sutarties pabaigai arba draudimo įmokos mokėjimo terminui.

Pateikiama informacija turi būti teisinga, tiksli ir išsami. Įmokos brokeriams portale informaciją, portalo lankytojas patvirtina, kad jis yra pateiktų asmens duomenų subjektas ar asmuo, kitu teisėtu pagrindu turintis teisę šiuos duomenis teikti, ir kad pateikta informacija, taip pat ir asmens duomenys, yra tiksli ir teisinga.

Portalo lankytojo pateikti duomenys pirmiausia tvarkomi draudimo tarpininkavimo veiklos tikslu. Aon Baltic įprastai netikrina portalo lankytojų pateikiamos informacijos, taip pat ir draudimo įmokos dydžiui apskaičiuoti, pasiūlymui įmokos brokeriams draudimo įmokos brokeriams teikti bei draudimo sutarčiai sudaryti pateikiamos informacijos, teisingumo. Už šios informacijos teisingumą ir tikslumą atsako ją pateikiantis asmuo, todėl būtina, prieš patvirtinant duomenų pateikimą minėtiems tikslams, atidžiai perskaityti nurodomus duomenis ir įmokos brokeriams, jog jie yra teisingi ir išsamūs.

Portalo lankytojo asmens duomenys tam tikrais atvejais gali būti renkami iš tokių asmens duomenų šaltinių kaip apdraustieji, draudėjai, naudos gavėjai, Lietuvos Respublikos ar Europos Sąjungos teisės aktų nustatyta tvarka draudimo ar draudimo tarpininkavimo veiklą vykdančios įmonės.

Be to, lankytojas laikomas davęs sutikimą automatiniu būdu gauti duomenis ir asmens duomenis iš Gyventojų registravimo tarnybos, Lietuvos Respublikos transporto priemonių draudikų biuro, Valstybės įmonės REGITRA, Valstybės įmonės Registrų centras. Pateikus portale neteisingą informaciją, draudimo bendrovė gali nesudaryti draudimo sutarties, nustatyti kitokią taip pat ir didesnę draudimo įmoką, o įvykus draudžiamajam įvykiui — nemokėti draudimo išmokos arba sumažinti draudimo išmoką.

Dėl neteisingų draudėjo duomenų polisas gali būti negaliojantis, nurodžius neteisingą arba netikslų adresą, kuriuo turi būti išsiųstas draudimo polisas, šis polisas gali būti nusiųstas kitam asmeniui arba neįteiktas, dėl neteisingų portalo lankytojo pateikiamų duomenų taip pat gali kilti ir kitos čia nenurodytos neigiamos pasekmės. Visa atsakomybė už šias pasekmes tenka neteisingą informaciją pateikusiam asmeniui.

Jei dėl neteisingos portalo lankytojo draudėjo pateiktos informacijos, taip pat ir dėl neteisingų, netikslių ar nesant teisėto pagrindo pateiktų asmens duomenų, Aon Baltic ar tretieji asmenys patiria nuostolių, juos privalo atlyginti neteisingą informaciją pateikęs portalo lankytojas. Pateikdamas portale informaciją draudimo sutarties sudarymui, portalo lankytojas patvirtina savo ketinimą sudaryti transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo, turto draudimo, kelionių draudimo ar nelaimingų atsitikimų draudimo sutartį tarpininkaujant Aon Baltic.

Portalo lankytojo ar kito teisinį santykį su Aon Baltic turinčio subjektoasmens asmeninė informacija tvarkoma pagal Aon Baltic Privatumo pranešimo nuostatas, su kuriomis galima įmokos įmokos brokeriams čia.

  • Atsižvelgiant į planuojamą veiklos teritoriją, šie žodžių junginiai gali būti vartojami ir užsienio kalba.
  • Draudimo brokeris | Mano Draudimas LT

Aon Baltic įgaliojimai: įmokos brokeriams. Įmokos brokeriams sudaryti sutartį šiame interneto portale, portalo lankytojas laikomas davęs Aon Baltic aiškų ir neatšaukiamą nurodymą pavedimą pateikti portalo lankytojo pasirinktai draudimo bendrovei prašymą sudaryti jo nurodytos transporto priemonės valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo draudimo sutartį arba jo nurodyto turto draudimo sutartį arba kelionių draudimo sutartį ir, draudimo bendrovei sutikus sudaryti draudimo sutartį, pervesti draudimo bendrovei portalo lankytojo sumokėtą draudimo įmoką, taip pat gauti iš draudiko ar jo atstovo draudimo polisą ir jį persiųsti portalo lankytojo nurodytu el.

įmokos brokeriams

Pasirinkdamas sudaryti sutartį šiame interneto portale, portalo lankytojas laikomas davęs Aon Įmokos brokeriams aiškų ir neatšaukiamą sutikimą portalo lankytojo vardu pasirašyti draudimo sutarties dokumentuose. Draudimo sutarties dokumentuose už draudėją portalo lankytoją pasirašo Aon Baltic dirbantis draudimo brokeris, turintis nustatyta tvarka išduotą leidimą vykdyti nepriklausomo draudimo tarpininko veiklą.

Bendroji informacija 1. Tinklapis www. Vartotojas naudodamasis Svetaine sutinka, kad visa Draudimo įstatyme ir kituose draudimo veiklą reglamentuojančiose teisės aktuose nurodyta informacija draudėjui būtų pateikta šioje Svetainėje. Svetainės naudojimosi taisyklės toliau — Taisyklės nustato Brokerio teikiamų draudimo tarpininkavimo paslaugų elektroninio ryšio priemonėmis internetu sąlygas bei tvarką.

Pasirinkdamas sudaryti sutartį šiame interneto portale, portalo lankytojas laikomas davęs Aon Baltic aiškų ir neatšaukiamą sutikimą sudarant draudimo sutartį atstovauti ir draudiką, jei draudikas yra suteikęs Aon Baltic tokius įgalinimus. Tokiu atveju už draudiką draudimo sutarties dokumentuose gali pasirašyti Aon Baltic dirbantis draudimo brokeris, turintis nustatyta kur užsidirbti pinigų internete 5 906 išduotą leidimą vykdyti nepriklausomo draudimo tarpininko veiklą.

Tas pats draudimo brokeris negali tos pačios draudimo sutarties dokumentuose pasirašyti ir už draudėją, ir įmokos brokeriams draudiką.

Draudimo terminų žodynas

Be atskiro susitarimo su portalo lankytoju Aon Baltic neteikia portalo lankytojui jokių kitų, aiškiai nenurodytų ar numanomų, paslaugų ir nevykdo jokių kitų, aiškiai nenurodytų ar numanomų portalo lankytojo pavedimų, išskyrus nurodytuosius šių taisyklių 5. Aon Baltic neprisiima įsipareigojimų susijusių su draudimo sutarčių, sudarytų pasinaudojant Aon Baltic įmokos brokeriams tarpininkavimo paslaugomis šiame portale, vykdymu ir neatsako, jei draudimo bendrovė nevykdo ar netinkamai vykdo savo įsipareigojimus kylančius iš draudimo sutarties nepagrįstai nemoka draudimo išmokos įvykus draudžiamajam įvykiui, nepagrįstai įmokos brokeriams draudimo išmoką, ar pan.

Draudimo įmokos sumokėjimas: 6. Už draudimo įmokos tinkamą sumokėjimą atsako portalo lankytojas. Draudimo įmoka turi būti sumokėta ne vėliau kaip per 1 dieną iki poliso įsigaliojimo pradžios, bet ne vėliau kaip per 2 dienas nuo duomenų draudimo sutarčiai sudaryti pateikimo portale www. Draudimo įmoka gali būti mokama portale nurodytais būdais. Draudimo įmoka mokama į Aon Baltic sąskaitą. Sąskaitos rekvizitai įmokai sumokėti pateikiami portale www.

Kartu su minimalia mėnesine alga, keičiasi socialinio draudimo įmokų dydžiai

Visais atvejais draudimo sutartis gali būti sudaroma ir draudimo sutarties dokumentai draudimo polisas ir kt. Nepavykus sudaryti draudimo sutarties, draudimo įmoka grąžinama ją sumokėjusiam asmeniui.

Draudimas internetu

Iš grąžinamos draudimo įmokos atskaitomos su jos grąžinimu susijusios banko išlaidos, taip pat šių taisyklių 7. Nuolaidos: įmokos brokeriams.

Aon Baltic gali savo nuožiūra ir savo sąskaita taikyti nuolaidas draudimo įmokoms pagal portale sudaromas draudimo sutartis toliau — Aon Baltic nuolaidos.

Portalo lankytojas, pasirinkdamas sudaryti sutartį šiame interneto portale bei sumokėdamas šiame portale apskaičiuotą ir jam pateiktoje sąskaitoje nurodomą draudimo įmoką su Aon Baltic nuolaida, laikomas davęs Aon Baltic aiškų ir neatšaukiamą sutikimą dėl Aon Baltic nuolaidos taikymo bei dėl žemiau šių taisyklių 7.

Jei Aon Baltic savo nuožiūra ir sąskaita taiko nuolaidą, tai portale apskaičiuojama ir pateikiama draudimo įmoka yra nurodoma, sumažinta Aon Baltic pritaikytos nuolaidos suma. Tuo tarpu, draudimo polise yra nurodoma pilna draudimo įmoka, apskaičiuojama draudimo bendrovės nustatyta tvarka, neatskaičius iš jos Aon Baltic taikomos nuolaidos.

Pasirinkus portale sudaryti draudimo sutartį, kuriai yra taikoma Aon Baltic nuolaida, įmokos brokeriams lankytojui elektroniniu paštu pateikiama sąskaita, kurioje nurodoma pilna draudimo įmokos suma, Aon Baltic pritaikyta nuolaida ir įmokos brokeriams pritaikius nuolaidą įmokos suma, kurią portalo lankytojas draudėjas turi sumokėti pagal sudaromą draudimo sutartį.

Aon Baltic savo sąskaita sumoka draudimo bendrovei, kurios vardu su portalo lankytoju įmokos brokeriams buvo sudaryta draudimo sutartis, Aon Baltic pritaikytos nuolaidos sumą, tokiu būdu užtikrinant, kad draudimo bendrovei būtų sumokėta pilna draudimo polise nurodyta draudimo įmoka.

Draudimo sutartis Nr.

Taisyklės - ciba.lt

Atsakomybė: 8. Pasirinkdamas sudaryti sutartį šiame interneto portale, portalo lankytojas laikomas davęs aiškų ir neatšaukiamą sutikimą ir patvirtinimą, kad Aon Baltic atlygins visus portalo lankytojo nuostolius, atsiradusius dėl Aon Įmokos brokeriams pareigų nevykdymo ar netinkamo vykdymo tik tais atvejais, kai Aon Baltic savo pareigų nevykdė tyčia ar dėl didelio neatsargumo.

Kitais atvejais Aon Baltic neatsako už tiesioginius ar netiesioginius portalo lankytojo nuostolius, patirtus dėl Aon Baltic įsipareigojimo nevykdymo ar netinkamo vykdymo. Portalo lankytojas atsako įmokos brokeriams atveju, jei pavedimą sudaryti draudimo sutartį pateikė nepilnamečiai ar neveiksnūs asmenys, už kuriuos jis atsako pagal Lietuvos Respublikos įstatymus. Skundai ir ginčai: 9. Siekiant apginti portalo lankytojo teises arba teisėtus interesus, atsirandančius iš sutarčių arba su įmokos brokeriams susijusių santykių, kuriuos galimai pažeidė Aon Baltic ir ketinant dėl kilusio ginčo sprendimo kreiptis į Lietuvos banką, prieš tai padarant, pirmiausia privaloma raštu kreiptis į Aon Baltic, nurodyti ginčo aplinkybes ir reikalavimą.

Kreiptis galima asmeniškai, atvykus į bet kurį Aon Baltic padalinį, siunčiant informaciją apie ginčus adresu Įmokos brokeriams g. Skundas išnagrinėjamas per 14 kalendorinių dienų nuo skundo gavimo dienos — išskirtiniais atvejais nagrinėjimo terminas gali būti pratęstas.

Nagrinėjimas yra nemokamas. Jei asmuo draudėjas, apdraustasis, naudos gavėjas ar nuketėjęs trečiasis asmuo yra vartotojas t. Be to, skundus dėl Aon Baltic veiklos neteismine tvarka galite pateikti Draudimo brokerių rūmams Vytenio g.

Jei Aon Baltic netenkina jūsų reikalavimų pagal skundą arba tenkina juos iš dalies, taip pat turite teisę kreiptis į teismą teisės aktų nustatyta tvarka. Klientas turi teisę bet kada išreikšti prieštaravimą dėl savo el. Tuo atveju, jeigu Klientas neišreiškė aukščiau nurodyto prieštaravimo dėl savo asmens duomenų el. Grįžti į viršų Versiją spausdinimui rasite: čia.

  • Prekybininkų ir brokerių reitingas
  • ERGO pranešimas draudimo brokeriams | Mintak
  • Reikalavimai draudimo brokerių įmonei.
  • Pasirinkimo spekuliacija
  • ciba.lt naudojimo taisyklės | ciba.lt
  • Naudinga informacija Kas yra draudimo brokeris?
  • Naudinga informacija | Jusų patarėjas
  • Draudimo terminų žodynas

Taip pat žiūrėkite