Finansinių galimybių vadovas

finansinių galimybių vadovas

Asmens šeimos socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašo toliau — aprašas tikslas yra apibrėžti socialinių paslaugų poreikį asmeniui finansinių galimybių vadovas nustatančius subjektus, reglamentuoti asmens šeimos socialinių paslaugų poreikio įvertinimo, sprendimo dėl paslaugų skyrimo priėmimo ir asmenų siuntimo į socialinių paslaugų įstaigas procedūrą, socialinių paslaugų sustabdymą ir nutraukimą, informacijos apie asmenis, gaunančius socialines paslaugas, saugojimą.

Šis aprašas taikomas nustatant individualų socialinių paslaugų poreikį Vilniaus miesto gyventojams, pageidaujantiems gauti socialines paslaugas, kurias finansuoja Vilniaus miesto savivaldybė toliau — Savivaldybė iš savo biudžeto lėšų ar iš valstybės biudžeto specialiųjų tikslinių dotacijų Savivaldybės biudžetui.

Savivaldybės tarybos įsteigtose socialinių paslaugų įstaigose socialines paslaugas gali gauti tik tie asmenys, kuriems yra nustatytas finansinių galimybių vadovas paslaugų poreikis, priimtas sprendimas skirti socialines paslaugas ir, jeigu yra būtinas, išduotas siuntimas į socialinių paslaugų įstaigą.

Socialinių paslaugų poreikis nustatomas vadovaujantis Asmens šeimos finansinių galimybių vadovas paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro m.

Tweet Finansų analitikų asociacijos nariai diskusijoje apie bendrovės Finansų direktoriaus vaidmenį ir funkcijas sutarė, kad dauguma Lietuvos smulkių ir vidutinių šalies įmonių šias funkcijas gerokai susiaurina arba aiškiai jų neapibrėžia.

A, ir Senyvo amžiaus asmens bei suaugusio asmens su negalia socialinės globos poreikio nustatymo metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro finansinių galimybių vadovas. Kaip finansuoti opciono sąskaitą paslaugų įstaigų vadovų paskirti socialiniai darbuotojai užpildo šiais Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymais patvirtintas asmens šeimos socialinių paslaugų poreikio vertinimo formas.

Socialinių paslaugų poreikio vertinimo išvadas patikrina ir patvirtina socialinių paslaugų įstaigų vadovų įgalioti darbuotojai.

Finansų vadovo pavaduotojas (-a)

Šiame apraše vartojamos sąvokos: 4. Šios paslaugos trukmė per kalendorinius metus negali viršyti 6 mėnesių; 4. Šios paslaugos trukmė — iki 5 dienų per savaitę neterminuotai. Kitos šiame apraše vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatyme, Mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos apraše, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės m.

dvejetainių opcionų rinkos reguliavimas žaidimas užsidirbti pinigų

A, apibrėžtas sąvokas. Besikreipiantys dėl socialinių paslaugų skyrimo asmenys turi užpildyti prašymą-paraišką socialinėms paslaugoms gauti — SP-8 formą toliau — prašymas-paraiškapatvirtintą Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro m. Asmuo dėl atitinkamos socialinės paslaugos skyrimo gali kreiptis elektroniniu būdu, jeigu valstybės elektroninės valdžios sistemoje ar Socialinės paramos finansinių galimybių vadovas informacinėje sistemoje toliau — SPIS teikiama tokios rūšies elektroninė paslauga.

Veikdami asmens šeimos ar visuomenės socialinio saugumo interesais, prašymą dėl socialinių paslaugų skyrimo asmeniui šeimai gali pateikti suaugusieji šeimos nariai, rūpintojai, bendruomenės nariai ar kiti suinteresuoti asmenys, nurodę priežastį, dėl kurios asmuo ar jo globėjas negali to padaryti pats.

Jau gaunančių pagal šį aprašą paskirtas socialines paslaugas asmenų socialinių paslaugų poreikį, gavus jų prašymus ar pasikeitus asmens socialinėms aplinkybėms, sveikatos būklei, finansinių galimybių vadovas socialinių paslaugų įstaigų vadovų paskirti socialiniai darbuotojai, kurie išvadas pateikia įstaigos vadovui. Jeigu yra siūloma asmeniui keisti socialinių paslaugų rūšį, sustabdyti, nutraukti paskirtų paslaugų teikimą arba papildomai skirti kitas socialines paslaugas, įstaigos vadovas išvadas pateikia Savivaldybės administracijos Socialinių reikalų ir sveikatos departamento toliau — Departamentas Socialinės paramos skyriui.

Vadovaujantis šiuo aprašu socialinės paslaugos skiriamos tiems asmenims, kurių gyvenamoji vieta yra Vilniaus miesto savivaldybėje ir kurių duomenys apie gyvenamąją vietą yra įrašyti į Lietuvos Respublikos gyventojų registrą.

Socialinių paslaugų skyrimo sprendimai, užpildžius Sprendimo dėl socialinių paslaugų ir specialiosios pagalbos priemonių asmeniui skyrimo SP-9 formą, patvirtintą Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro m.

Vilniaus miesto savivaldybė - Mokėjimo už socialinės paslaugas tvarkos aprašas

A, registruojami įstaigos, kurios darbuotojas pasirašo sprendimą, nustatyta tvarka. Mokėjimo už socialines paslaugas sutartį pasirašo paslaugas gaunantis asmuo arba ir už paslaugas mokantis asmuo ir Savivaldybės administracijos direktoriaus įgaliotas asmuo.

Kai socialinės paslaugos teikiamos įstaigoje, kurios savininkė ar dalininkė nėra Savivaldybė, sutartį pasirašo ir finansinių galimybių vadovas vadovas ar jo įgaliotas asmuo. Ne Vilniaus miesto gyventojams Departamento Socialinės paramos skyrius gali išduoti siuntimą į Savivaldybės tarybos įsteigtas socialinių paslaugų įstaigas, jeigu asmens gyvenamosios vietos savivaldybė yra raštu suderinusi tokią galimybę su Departamento Socialinės paramos skyriumi, priėmusi sprendimą dėl socialinių paslaugų skyrimo ir pateikusi asmens gyvenamosios finansinių galimybių vadovas savivaldybės ir asmens, pageidaujančio gauti paslaugas vienoje iš Savivaldybės tarybos įsteigtų socialinių paslaugų įstaigų, pasirašytą mokėjimo už socialines paslaugas sutartį.

Sprendimas išduoti siuntimą ne Vilniaus miesto gyventojui gali būti priimtas tik esant įstaigoje laisvų vietų.

Naujausia informacija

Į laukiančiųjų eiles kitų savivaldybių gyventojai nėra įrašomi. Ne Vilniaus miesto gyventojai moka visą nustatytą socialinės paslaugos kainą kartu su gyvenamosios vietos savivaldybės mokama dalimi. Išrašas turi būti išduotas ne anksčiau kaip likus vienam mėnesiui iki paslaugų teikimo pradžios. Socialinė priežiūra yra visuma paslaugų, kuriomis asmeniui šeimai teikiama kompleksinė, bet nuolatinės specialistų priežiūros nereikalaujanti pagalba.

Socialinės priežiūros paslaugos yra: Dėl apgyvendinimo savarankiško gyvenimo namuose asmuo su prašymu-paraiška kreipiasi į Socialinės paramos centrą ir pateikia šiuos dokumentus: Senyvo amžiaus žmonių savarankiško gyvenimo namuose gali būti apgyvendinami vieniši senyvo amžiaus asmenys, kurie neturi nuosavybės teise priklausančio gyvenamojo būsto ir kuriems nėra galimybių socialinės priežiūros paslaugų teikti namuose.

Finansinių galimybių vadovas įstaigoje laisvų vietų, apgyvendinimo savarankiško gyvenimo namuose paslaugos gali būti skiriamos ir ne vienišiems senyvo amžiaus asmenims, atsidūrusiems ekstremalioje socialinėje padėtyje.

Suaugusių asmenų su negalia savarankiško gyvenimo finansinių galimybių vadovas gali būti apgyvendinti negalią turintys asmenys, kuriems nėra galimybių socialinės priežiūros paslaugų teikti namuose.

Socialinės paramos centro direktoriaus paskirti darbuotojai ne vėliau kaip per 7 darbo dienas nustato asmens apgyvendinimo savarankiško gyvenimo namuose poreikį ir užpildo asmens socialinių paslaugų poreikio vertinimo formą bei socialinės globos poreikio vertinimo formą.

Socialinės paramos centras, įvertinęs asmens apgyvendinimo savarankiško gyvenimo namuose poreikį, Socialinės paramos skyriui perduoda asmens prašymą-paraišką, asmens socialinių paslaugų ir socialinės globos poreikio vertinimo formas su išvadomis, šio aprašo 15 punkte išvardytus asmens dokumentus ir papildomai pateikia: Apsilankymo asmens namuose aprašymą, kurio formą tvirtina Socialinės paramos centro direktorius tik tais atvejais, kai dėl socialinių paslaugų skyrimo kreipiamasi į Socialinės paramos centrą ; Įvertinusi socialinių paslaugų poreikį, vertinimo išvadas, asmens sveikatos būklę, fizinį savarankiškumą, finansinę-turtinę bei socialinę padėtį, per 14 kalendorinių dienų nuo Socialinės paramos centro socialinių paslaugų poreikio vertinimo išvadų Departamento Socialinės paramos skyriui pateikimo dienos Socialinės globos skyrimo komisija priima sprendimą dėl apgyvendinimo savarankiško gyvenimo namuose paslaugų skyrimo.

Mokėjimo už socialines paslaugas tvarkos aprašas toliau — Aprašas reglamentuoja mokėjimo už tam tikrų rūšių socialines paslaugas tvarką, nustato mokėjimo dydžius bei jų sumažinimo sąlygas, atleidimo nuo mokėjimo už socialines paslaugas atvejus ir kitas sąlygas. Šis Aprašas taikomas finansinių galimybių vadovas už tas socialines paslaugas, kurias planuoja, skiria, kurių poreikį asmeniui šeimai nustato Vilniaus miesto savivaldybė toliau — Savivaldybė ir kurių teikimas finansuojamas iš Savivaldybės biudžeto ar Savivaldybės biudžetui skiriamų Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto specialiųjų tikslinių dotacijų socialinėms paslaugoms organizuoti. Šio Aprašo septintojo skirsnio nuostatos, susijusios su mokėjimu už ilgalaikę socialinę globą, atsižvelgiant į asmens turtą, asmenims, pradėjusiems gauti ilgalaikę socialinę globą iki m.

Į komisijos posėdį gali būti kviečiamas paslaugų prašantis asmuo, išvadas pateikę socialiniai ty exmo moneta, kitų susijusių įstaigų ar institucijų atstovai.

Finansinių galimybių vadovas posėdžio protokolą pasirašo komisijos pirmininkas ir sekretorius. Sprendimą dėl paslaugų skyrimo pasirašo Savivaldybės administracijos direktoriaus įgaliotas darbuotojas. Savivaldybės administracijos direktoriaus įgalioto darbuotojo pasirašyto sprendimo skirti apgyvendinimo savarankiško gyvenimo namuose paslaugas kopiją Departamento Socialinės paramos skyrius asmeniui išsiunčia arba įteikia per 5 darbo dienas nuo jo priėmimo dienos.

Socialinės globos skyrimo komisijai nusprendus neskirti apgyvendinimo savarankiško gyvenimo namuose paslaugų, Departamento Socialinės paramos skyrius asmenį apie tai informuoja raštu per 5 darbo dienas nuo komisijos posėdžio.

finansinių galimybių vadovas kiekis už pasirinktį

Asmens prašymas-paraiška ir kiti dokumentai saugomi Departamento Socialinės paramos skyriuje. Sprendimas dėl asmens apgyvendinimo savarankiško gyvenimo namuose bei šio aprašo 15 ir Jei savarankiško gyvenimo namuose nėra laisvų vietų, asmuo yra įrašomas į laukiančiųjų apsigyventi savarankiško gyvenimo namuose eilę pagal sprendimo skirti socialines paslaugas datą kai yra tos pačios datos sprendimų — pagal asmens prašymo-paraiškos finansinių galimybių vadovas.

Atsiradus laisvai vietai savarankiško gyvenimo namuose, asmeniui yra išduodamas Departamento Socialinės paramos skyriaus vedėjo pasirašytas siuntimas apsigyventi savarankiško gyvenimo namuose toliau — siuntimas. Departamento Socialinės paramos skyrius per 3 darbo dienas nuo siuntimo pasirašymo dienos jį išsiunčia asmeniui.

Siuntimas galioja 30 kalendorinių dienų. Pasibaigus šiam terminui sprendimas skirti apgyvendinimo savarankiško gyvenimo namuose paslaugas netenka galios.

Kaip lengvai gauti kreditą verslui? 4 dalis: Verslo finansavimo būdai

Siuntimo galiojimo laikas gali būti pratęstas ir apsigyvenimas savarankiško gyvenimo namuose gali būti atidėtas tik dėl asmens ligos. Departamento Socialinės paramos skyriaus specialistas, atsakingas už finansinių galimybių vertinimą, per 3 darbo dienas atlieka asmens, kuriam išduotas siuntimas, einamojo mėnesio finansinių galimybių mokėti už apgyvendinimą savarankiško gyvenimo namuose vertinimą.

Socialinės paramos centras organizuoja vienišo asmens apgyvendinimą savarankiško gyvenimo namuose. Siuntimo kopiją, einamojo mėnesio asmens finansinių galimybių mokėti už apgyvendinimą savarankiško gyvenimo namuose vertinimą ir asmens bylą Departamento Socialinės paramos skyrius per 3 darbo dienas nuo siuntimo pasirašymo dienos perduoda įstaigai, teikiančiai apgyvendinimo savarankiško gyvenimo namuose paslaugas, kuri finansinių galimybių vadovas paslaugų gavėju, pateikusiu 13 punkte minimą medicinos dokumentų išrašą, pasirašo mokėjimo už teikiamas socialines paslaugas sutartį.

Įvertinusi asmens finansinių galimybių vadovas situaciją, kai, nesuteikus apgyvendinimo savarankiško gyvenimo namuose paslaugų, kyla didelis pavojus asmens sveikatai ir gyvybei, Socialinės globos skyrimo komisija gali priimti sprendimą asmenį apgyvendinti savarankiško gyvenimo namuose skubos tvarka. Finansinių galimybių vadovas apie skirtas, sustabdytas, nutrauktas apgyvendinimo savarankiško gyvenimo namuose paslaugas Savivaldybės įsteigtuose savarankiško gyvenimo namuose ir paslaugų teikimo pradžią ne Savivaldybės įsteigtose įstaigose į SPIS suveda Departamento Socialinės paramos skyriaus atsakingi darbuotojai.

Informaciją apie paslaugų teikimo pradžią Savivaldybės įsteigtose įstaigose į SPIS suveda įstaigų vadovų paskirti darbuotojai asmeniui pradėjus gauti paslaugas. Laikino apnakvindinimo paslaugos poreikis Vilniaus mieste nėra nustatomas ir sprendimas skirti paslaugas nėra priimamas. Laikino apnakvindinimo paslaugas gaunantys asmenys registruojami pagal socialinių paslaugų įstaigos nustatytą klientų registravimo tvarką.

  1. Pigiausios kriptovaliutos
  2. Manekenų dvejetainiai variantai

Intensyvios krizių įveikimo pagalbos bei socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo paslaugų poreikį socialinės rizikos šeimoms, socialinių įgūdžių stokojančioms šeimoms, socialinės rizikos vaikams ir psichikos negalią turintiems asmenims, užpildę socialinių paslaugų poreikio vertinimo formas, nustato ir jas skiria Socialinės paramos centro direktoriaus paskirti darbuotojai. Pagalbos į namus paslaugų poreikis nustatomas, jos skiriamos, sustabdomos ir nutraukiamos vadovaujantis Savivaldybės tarybos patvirtinta tvarka.

Apgyvendinimo nakvynės namuose ir krizių centruose finansinių galimybių vadovas toliau — apgyvendinimo paslaugos — tai laikinas nakvynės, socialinių įgūdžių ugdymo ir palaikymo bei kitų būtinųjų paslaugų asmeninės higienos ir finansinių galimybių vadovas, buitinių ir kt.

Savivaldybės prekybos strategijos finansinių galimybių vadovas įstaigai Vilniaus miesto krizių centrui toliau — Krizių centras prašymą-paraišką dėl apgyvendinimo paslaugų teikia smurtą patiriančios moterys, prekybos žmonėmis aukos, moterys, dėl stichinių nelaimių gaisro, liūčių ir kt.

Savivaldybės biudžetinei įstaigai Vilniaus miesto nakvynės namams toliau pundi kriptovaliutų perspektyvos Nakvynės namai prašymą-paraišką dėl apgyvendinimo paslaugų teikia neturintys nuosavybės teise gyvenamojo būsto arba įpareigoti laikinai išsikelti iš gyvenamosios vietos smurtaujantys artimoje aplinkoje asmenys. Aprašo 35 ir 36 punktuose nurodyti asmenys pateikia šiuos dokumentus: Krizių centre bei Nakvynės namuose gavus asmens prašymą-paraišką teikti apgyvendinimo paslaugas, įstaigų direktorių paskirti finansinių galimybių vadovas darbuotojai ne vėliau kaip iki artimiausio Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu sudarytos Socialinės priežiūros paslaugų skyrimo komisijos posėdžio dienos nustato asmens socialinių paslaugų poreikį užpildydami asmens socialinių paslaugų poreikio vertinimo formą.

Asmenims, kurie prašymą-paraišką pateikia komisijos posėdžio dieną, įstaigų direktorių paskirti socialiniai darbuotojai asmens socialinių paslaugų poreikį nustato tuoj pat. Krizių centro bei Nakvynės namų vadovų paskirti socialiniai darbuotojai finansinių galimybių vadovas prašymą-paraišką,socialinių finansinių galimybių vadovas poreikio vertinimo formą su išvadomis, 37 punkte išvardytus asmens dokumentus ir pažymą apie asmens deklaruotą gyvenamąją vietą arba pažymą, patvirtinančią, kad asmuo yra įtrauktas į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą Savivaldybėje, pateikia Socialinės priežiūros paslaugų skyrimo komisijai.

Įvertinusi socialinių paslaugų poreikį, vertinimo išvadas bei asmens pateiktą socialinę situaciją, Socialinės priežiūros paslaugų skyrimo komisija sprendimą dėl finansinių galimybių vadovas paslaugų skyrimo priima posėdžio dieną.

finansinių galimybių vadovas

Sprendimą dėl paslaugų skyrimo pasirašo Savivaldybės administracijos direktoriaus įgaliotas socialinių paslaugų įstaigos vadovas. Sprendimo kopija įteikiama asmeniui ir, jam pateikus 13 punkte finansinių galimybių vadovas medicinos dokumentų išrašą,pažymą apie trijų paskutinių iki kreipimosi dėl socialinių paslaugų mėnesių gautas pajamas bei pasirašius mokėjimo už teikiamas socialines paslaugas sutartį, apgyvendinimo paslaugos pradedamos teikti.

Jei asmuo nepasirašo mokėjimo už teikiamas socialines paslaugas sutarties per 15 kalendorinių dienų, sprendimas netenka galios. Sprendimas dėl apgyvendinimo paslaugų skyrimo, pažyma apie asmens deklaruotą gyvenamąją vietą arba pažyma, patvirtinanti, kad asmuo yra įtrauktas į gyvenamosios vietos neturinčių asmenų apskaitą Savivaldybėje, įstaigos vadovo paskirto socialinio darbuotojo atliktas asmens finansinių galimybių vertinimas, 37 punkte išvardyti dokumentai, mokėjimo už teikiamas socialines paslaugas sutartis bei kiti asmens įstaigai pateikti dokumentai segami į asmens bylą.

Pasibaigus sprendime nurodytam apgyvendinimo paslaugų teikimo terminui, asmuo, turėdamas socialinių paslaugų poreikį, pateikia naują prašymą-paraišką tai įstaigai, kurioje jis gauna apgyvendinimo paslaugas. Įstaigos vadovo paskirti socialiniai darbuotojai atlieka asmens socialinių paslaugų poreikio vertinimą ir aprašo asmens socialinių problemų sprendimo eigą per toje įstaigoje gyventą laiką.

Šie dokumentai ir informacija teikiami Socialinės priežiūros paslaugų skyrimo komisijai, kuri priima naują sprendimą dėl socialinių paslaugų skyrimo. Informaciją apie skirtas, sustabdytas, nutrauktas apgyvendinimo paslaugas ir jų teikimo pradžią į SPIS suveda socialinių paslaugų įstaigų vadovų paskirti darbuotojai. Socialinė globa — tai visuma paslaugų, kuriomis asmeniui teikiama kompleksinė, nuolatinės specialistų priežiūros reikalaujanti pagalba.

Dėl dienos socialinės globos, ilgalaikės arba trumpalaikės socialinės globos suaugę neįgalieji bei senyvo amžiaus asmenys su prašymu-paraiška kreipiasi į Socialinės paramos centrą, nurodo, kokioje globos įstaigoje, kokiam laikotarpiui pageidauja finansinių galimybių vadovas socialines paslaugas, ir pateikia šiuos dokumentus: Socialinės paramos centro direktoriaus paskirti darbuotojai per 30 kalendorinių dienų nustato asmens socialinių paslaugų poreikį, užpildydami socialinės globos poreikio vertinimo formą.

Vadovas pradedantiesiems ES finansavimo - Publications Office of the EU

Socialinės paramos centras, nustatęs asmens socialinės finansinių galimybių vadovas poreikį, Departamento Socialinės paramos skyriui perduoda asmens prašymą-paraišką, socialinės globos poreikio vertinimo formą su išvadomis, šio aprašo 46 punkte išvardytus asmens dokumentus bei papildomai pateikia: Apsilankymo asmens namuose aprašymą; Socialinės paramos skyriaus atsakingas darbuotojas, patikrinęs Socialinės paramos centro pateiktus dokumentus dėl socialinės globos paslaugų skyrimo teikia juos svarstyti Socialinės globos skyrimo komisijai.

Atsakingas darbuotojas pareiškėjų gali prašyti papildomų dokumentų, reikalingų asmens socialinei situacijai įvertinti ar socialinės globos poreikiui pagrįsti. Įvertinusi socialinių paslaugų poreikį, vertinimo išvadas, asmens sveikatos būklę bei socialinę padėtį, per 30 kalendorinių dienų nuo Socialinės finansinių galimybių vadovas centro socialinių paslaugų poreikio vertinimo išvadų Departamento Socialinės paramos skyriui pateikimo dienos Socialinės globos skyrimo komisija priima sprendimą dėl socialinių paslaugų bitcoin kaip dovana registracijai. Trumpalaikės atokvėpio socialinės globos paslaugos dienos centruose skiriamos tik to dienos centro lankytojams.

Jau gaunantiems finansinių galimybių vadovas socialinės globos paslaugas įstaigoje ir proto negalią turintiems asmenims sprendimą dėl trumpalaikės atokvėpio socialinės globos skyrimo priima Socialinės globos skyrimo komisija pagal pirmąjį prašymą-paraišką vieną kartą ir siuntimas išduodamas nuo pirmojo pageidaujamo gauti paslaugas laikotarpio.

Dėl kitų paslaugų teikimo laikotarpių laisvos formos prašymas ir jį pagrindžiantys dokumentai pateikiami įstaigos administracijai, kuri, jei yra laisvų vietų, suteikia paslaugas be naujo sprendimo ir siuntimo ir duomenis apie tai įveda į SPIS.

Įstaigoje pagal prašymų datą sudaromas laukiančiųjų gauti trumpalaikės atokvėpio socialinės globos paslaugas einamųjų metų sąrašas. Jau gaunantiems trumpalaikės tęstinės socialinės globos paslaugas dvejetainių opcionų lažybų prielaidos atokvėpio socialinės globos paslaugas skiria Socialinės finansinių galimybių vadovas skyrimo komisija ir išduoda siuntimą.

Socialinės globos finansavimas iš Savivaldybės biudžeto lėšų ar valstybės biudžeto specialiųjų tikslinių dotacijų Savivaldybės biudžetui neskiriamas tiems asmenims, kurie pasirašę išlaikymo iki gyvos galvos rentos sutartis.

Priėmus sprendimą skirti paslaugas šiems asmenims, už jas jie moka visą socialinės globos kainą. Dienos socialinės globos paslaugos konkrečioje įstaigoje skiriamos atsižvelgiant į įstaigos veiklos ir darbo metodų atitiktį asmens socialinės globos poreikiams, asmens gyvenamąją ir įstaigos įsikūrimo vietą.

Finansų vadovas turėtų būti strategas, o ne apskaitininkas

Socialinės globos skyrimo komisijai nusprendus neskirti socialinių finansinių galimybių vadovas, Departamento Socialinės paramos skyrius asmenį apie tai informuoja raštu per 5 darbo dienas nuo komisijos posėdžio.

Priėmus sprendimą skirti asmeniui ilgalaikę trumpalaikę socialinę globą įstaigoje, kurios savininkė ar dalininkė yra Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija, Departamento Socialinės paramos skyrius sprendimo kopiją, pasirašytą asmens, jo globėjo arba jį atstovaujančio asmens pagal įgaliojimą, per 3 darbo dienas išsiunčia Neįgaliųjų reikalų departamentui prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.

Per 5 darbo dienas sprendimo kopija išsiunčiama ir asmeniui.

Taip pat žiūrėkite