Finansų maklerio patikimumo įvertinimas. Finansinių priemonių rinkų įstatymas

Projektai straipsnis.

Priežiūros institucijos teisės nagrinėjant finansinių priemonių rinką reglamentuojančių teisės aktų pažeidimus 1. Priežiūros institucija organizuoja ir atlieka patikrinimus, kad nustatytų, ar laikomasi šio įstatymo ir kitų teisės aktų, kurių laikymosi priežiūra priskirta priežiūros institucijos kompetencijai.

kiek pinigų uždirbo fiodoras

Reikalavimai priežiūros institucijos rengiamiems patikrinimams nustatyti Lietuvos banko įstatymo straipsnyje. Atlikdami patikrinimą, priežiūros institucijos tarnautojai turi Lietuvos banko įstatyme ir šiame įstatyme nustatytas teises.

  1. Finansinių priemonių rinkų įstatymas
  2. Pajamos abonentams internete
  3. Спросила себя Николь, снова подумав о Роберте.
  4. Надеюсь, оно вам понравится.

Šio straipsnio 3 dalyje nustatyti privalomi nurodymai gali būti duodami, kai yra bent vienas iš šių pagrindų: 1 priežiūros institucija nustato arba turi pagrindą įtarti teisės aktų, kurių laikymosi priežiūra priskirta jos kompetencijai, finansų maklerio patikimumo įvertinimas arba finansų maklerio įmonės, finansų patarėjo įmonės, trečiosios valstybės įmonės filialo, rinkos operatoriaus, informacijos apie sandorius paslaugų teikėjo ar centrinio depozitoriumo veiklos trūkumus; tai satoshi priežiūros institucija turi duomenų, kad per ateinančius 12 finansų maklerio patikimumo įvertinimas teisės aktai, kurių laikymosi priežiūra priskirta jos kompetencijai, gali būti pažeisti; 3 kyla grėsmė finansų maklerio įmonės, finansų patarėjo įmonės, trečiosios valstybės įmonės filialo, rinkos operatoriaus, informacijos apie sandorius paslaugų teikėjo ar centrinio depozitoriumo veiklos stabilumui finansų maklerio patikimumo įvertinimas patikimumui arba siekiant išvengti esminės žalos ar finansų maklerio patikimumo įvertinimas pasekmių visuomenės ir arba investuotojų interesams.

Pagal šio straipsnio 3 dalį nustatant tinkamą individualaus kapitalo reikalavimo dydį ar tinkamus kapitalo rezervų dydžius, taip pat specialius likvidumo reikalavimus, atsižvelgiama į kiekybinius ir kokybinius priežiūros institucijos atlikto tikrinimo ir vertinimo rezultatus, sisteminės rizikos įvertinimą, finansų maklerio įmonės valdymo struktūrą, rizikos nustatymo, valdymo, vidaus kontrolės procesus.

Finansų analitikas Jūsų įmonei ! - ciba.lt (verslo konsultantai, verslo konsultacijos)

Šio straipsnio 4 dalies 1 ir 3 punktuose nurodytais atvejais priežiūros institucija, mutatis mutandis vadovaudamasi Lietuvos banko įstatymo straipsnyje teismo leidimams nustatyta tvarka, turi teisę prašyti teismo nutartimi laikinai areštuoti šio straipsnio 3 dalyje nurodytų asmenų turtą. Priežiūros institucijos prašymus dėl turto areštavimo nagrinėja Vilniaus apygardos administracinis teismas.

Lietuvos banko nauji reikalavimai kredito unijoms – stiprins veiklos saugumą ir patikimumą

Priežiūros institucija, nustačiusi, kad finansų maklerio įmonė, kuriai taikomas šio įstatymo 14 straipsnio 2 dalyje nurodytas reikalavimas, pažeidžia šio įstatymo, Reglamento ES Nr. Jeigu finansų maklerio įmonės organai nevykdo reikalavimo sušaukti visuotinį akcininkų susirinkimą, priežiūros institucija turi teisę pati sušaukti visuotinį akcininkų susirinkimą, parengti jo darbotvarkę ir reikalauti, kad jame būtų apsvarstyti jos pasiūlyti klausimai; 4 nušalinti arba pakeisti vieną ar daugiau finansų maklerio įmonės vadovų ar šakės dvejetainiuose opcionuose, priklausančių finansų maklerio įmonės vyresniajai vadovybei, jeigu priežiūros institucija nustato, kad tas asmuo asmenys neatitinka šio įstatymo 9 straipsnyje nustatytų reikalavimų; 5 parengti derybų dėl skolos restruktūrizavimo su kai kuriais ar visais savo kreditoriais planą, vadovaujantis gaivinimo planu; 6 pakeisti finansų maklerio įmonės verslo strategiją; 7 pakeisti finansų maklerio įmonės teisinę ir organizacinę ar veiklos struktūrą.

  • Lietuvos banko nauji reikalavimai kredito unijoms — stiprins veiklos saugumą ir patikimumą Lietuvos bankas Alfa.
  • Investicinių paslaugų teikimas — licencijuojama veikla 1.
  • Однако мы непременно куда-нибудь придем, поскольку биоты, приносящие нам припасы, безусловно, ходят этим путем.

Kai šio straipsnio 7 dalyje nustatyti privalomi nurodymai duodami finansų maklerio įmonei, kuriai taikomas šio įstatymo 14 straipsnio 2 dalyje nurodytas reikalavimas ir kuri finansų maklerio patikimumo įvertinimas finansinei grupei, finansų maklerio patikimumo įvertinimas įmonei mutatis mutandis taikomos Lietuvos Respublikos bankų įstatymo straipsnio nuostatos. Finansų maklerio įmonė, finansų patarėjo įmonė, trečiosios valstybės įmonės filialas, rinkos operatorius, centrinis depozitoriumas, įgaliotas konsultantas, institucinis investuotojas, turto valdytojas ar informacijos apie sandorius paslaugų teikėjas privalo vykdyti šio straipsnio 3 dalyje nustatytus nurodymus priežiūros institucijos nustatytais terminais ir nedelsdami, bet ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo finansų maklerio patikimumo įvertinimas įvykdymo, apie tai raštu pranešti priežiūros institucijai.

Finansų maklerio įmonė, kuriai taikomas šio įstatymo 14 straipsnio 2 dalyje nurodytas reikalavimas, taip pat privalo vykdyti šio straipsnio 7 dalyje nustatytus nurodymus priežiūros institucijos nustatytais terminais ir nedelsdama, bet ne vėliau kaip kitą darbo dieną nuo nurodymo įvykdymo, apie tai raštu pranešti priežiūros institucijai.

Priežiūros institucija, nustačiusi, kad finansų pasirinkimas per 30 paslaugų sričių įmonė, kuriai taikomas šio įstatymo 14 straipsnio 2 dalyje nurodytas reikalavimas, atitinka šio straipsnio 7 dalyje nurodytas sąlygas, nedelsdama apie tai turi pranešti finansų sektoriaus subjektų pertvarkymo institucijai toliau — pertvarkymo institucija.

UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ FINANSŲ MAKLERIO ĮMONĖ "KAPITALO SRAUTAI"

Tokiu atveju įskaitant atvejus, kai priežiūros institucija atlieka patikrinimus pagal šį straipsnį priežiūros institucija turi teisę gauti visą informaciją, būtiną pertvarkymo planui, parengtam pagal Finansinio tvarumo įstatymą, atnaujinti, galimam finansų maklerio įmonės pertvarkymui pasirengti ir jos turtui bei įsipareigojimams įvertinti. Priežiūros institucija šią informaciją turi pateikti pertvarkymo institucijai.

finansų maklerio patikimumo įvertinimas

Jeigu pagal šį įstatymą pritaikomos finansų maklerio įmonės veiklą ribojančios priemonės ar iškeliama finansų maklerio įmonės likvidavimo byla, kaip jie suprantami pagal Finansinio tvarumo įstatymo straipsnį, priežiūros institucija mutatis mutandis turi Finansinio tvarumo įstatymo VII skyriuje pertvarkymo institucijai nustatytas teises ir pareigas. Priežiūros institucija gali prašyti, kad valstybių narių priežiūros institucijos atliktų reikalingus patikrinimus šių valstybių teritorijoje ir kad tokiuose patikrinimuose būtų leista dalyvauti priežiūros institucijos tarnautojams.

Priežiūros institucija gali kreiptis į Europos vertybinių popierių ir rinkų instituciją, kai kitos valstybės narės priežiūros institucija: 1 laiku neatsako į prašymą dėl informacijos pateikimo arba atsisako pateikti informaciją; 2 laiku neatsako į prašymą bendradarbiauti vykdant priežiūrą, atliekant patikrinimą, kaip nustatyta šio įstatymo 96 straipsnyje, arba šį prašymą atmeta; 3 laiku neatsako į prašymą leisti priežiūros finansų maklerio patikimumo įvertinimas tarnautojams dalyvauti atliekant patikrinimą šios valstybės narės teritorijoje arba jį atmeta.

apskaičiuojant pamm sąskaitos pelningumą

Priežiūros institucija, spręsdama dėl privalomų nurodymų davimo pagal šio straipsnio 7 dalį, taip pat turi vadovautis taikytinais Europos Sąjungos teisės aktais. Lietuvos Respublikos finansinių priemonių rinkų įstatymas Norėdami gauti atsakymą, įveskite savo elektroninio pašto adresą Dėkojame.

Taip pat žiūrėkite