Esminės pasirinkimo sąlygos.

Visagino savivaldybės administracijos toliau — perkančioji organizacija supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės toliau — Taisyklės parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu toliau — Viešųjų pirkimų įstatymaskitais viešuosius pirkimus toliau — pirkimai reglamentuojančiais teisės aktais.

nėra pinigų, yra noras uždirbti kavinės tarpininkavimo žurnalas

Perkančioji organizacija prekių, paslaugų ir darbų supaprastintus pirkimus toliau — supaprastinti pirkimai atlieka Viešųjų pirkimų įstatymo 84 straipsnyje esminės pasirinkimo sąlygos atvejais.

Taisyklės nustato supaprastintų pirkimų organizavimo ir planavimo tvarką, supaprastintus pirkimus atliekančius asmenis, supaprastintų pirkimų būdus ir jų atlikimo, ginčų nagrinėjimo procedūras, pirkimo dokumentų rengimo ir teikimo tiekėjams reikalavimus. Pirkimų organizatoriai, vykdydami mažos vertės pirkimus, privalo vadovautis šiomis Taisyklėmis bei Visagino savivaldybės administracijos mažos vertės pirkimų, kai juos atlieka pirkimų organizatoriai apklausos būdu, taisyklėmis.

dvejetainių opcionų strategijos d

Atlikdama supaprastintus pirkimus perkančioji organizacija vadovaujasi Viešųjų pirkimų įstatymu, šiomis Taisyklėmis, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu toliau — CKkitais viešuosius pirkimus reglamentuojančiais įstatymais ir poįstatyminiais teisės aktais. Supaprastinti pirkimai atliekami laikantis lygiateisiškumo, nediskriminavimo, esminės pasirinkimo sąlygos principų, abipusio pripažinimo ir skaidrumo, konfidencialumo ir nešališkumo reikalavimų.

Priimant sprendimus dėl pirkimo dokumentų sąlygų, vadovaujamasi racionalumo principu. Supaprastinto pirkimo pradžią, pabaigą, pirkimo procedūrų nutraukimą reglamentuoja Viešųjų pirkimų įstatymas. Atlikdama supaprastintus pirkimus perkančioji organizacija atsižvelgia į visuomenės poreikius socialinėje srityje, aplinkos apsaugos reikalavimus ir kitų teisės aktų nuostatas.

patarimai pradedančiajam dvejetainių opcionų prekybininkui 7, 62 užsidirbti pinigų

Taisyklėse vartojamos sąvokos: Alternatyvus pasiūlymas — pasiūlymas, kuriame siūlomos kitokios, negu yra nustatyta pirkimo dokumentuose, pirkimo objekto charakteristikos arba pirkimo sąlygos. Apklausa — supaprastinto esminės pasirinkimo sąlygos būdas, kai perkančioji organizacija raštu arba žodžiu kviečia tiekėjus pateikti pasiūlymus ir perka prekes, paslaugas ar darbus iš mažiausią kainą pasiūliusio ar ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą pateikusio tiekėjo.

Kvalifikacijos patikrinimas — procedūra, kurios metu tikrinama, ar tiekėjai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus minimalius kvalifikacijos reikalavimus. Kvalifikacinė atranka — pirkimo procedūra, kurios metu perkančioji organizacija pagal pirkimo dokumentuose nustatytus kvalifikacinius kriterijus atrenka kandidatus, kviestinus dalyvauti tolesnėse pirkimo procedūrose.

Я ощущаю то же. - Я думала, что _понимаю_ октопауков. Я доверяла. я считала, что они во многом выше нас, но после увиденного. - Убийство не радует никого.

Mažos vertės pirkimas — supaprastintas pirkimas, kai yra bent viena iš šių sąlygų: 1 prekių ar paslaugų pirkimo vertė yra ar galima uždirbti opcionų biržoje? kaip tūkst.

Esminės pasirinkimo sąlygos be pridėtinės vertės mokesčioo darbų pirkimo vertė mažesnė kaip tūkst. Lt be pridėtinės vertės mokesčio ; 2 perkamos panašios prekės, paslaugos ar perkami darbai dėl to paties objekto yra suskirstyti į atskiras dalis, kurių kiekvienai numatoma sudaryti atskirą pirkimo sutartį sutartisjeigu bendra šių sutarčių vertė yra ne didesnė kaip 10 procentų prekių ar paslaugų supaprastintų pirkimų to paties tipo sutarčių vertės ir mažesnė kaip tūkst.

Lt be pridėtinės vertės mokesčioo perkant darbus — ne didesnė kaip 1,5 esminės pasirinkimo sąlygos to paties objekto supaprastinto pirkimo vertės ir mažesnė kaip tūkst. Lt be pridėtinės vertės mokesčio. Numatomo pirkimo vertė toliau — pirkimo vertė — perkančiosios organizacijos esminės pasirinkimo sąlygos sudaryti pirkimo sutarties vertė, skaičiuojama imant visą mokėtiną sumą be pridėtinės vertės mokesčio, įskaitant visas pirkimo sutarties pasirinkimo ir atnaujinimo galimybes.

Pirkimo vertė skaičiuojama pirkimo pradžioje, atsižvelgiant į visas to paties tipo prekių ar paslaugų arba tam pačiam objektui skirtas darbų pirkimo sutarčių vertes. Pirkimo iniciatorius — perkančiosios organizacijos darbuotojas ar struktūrinis padalinys, kuris nurodė poreikį įsigyti reikalingų prekių, paslaugų arba darbų ir kuris koordinuoja organizuoja perkančiosios organizacijos sudarytose pirkimo sutartyse numatytų įsipareigojimų vykdymą, pristatymo atlikimo, teikimo terminų laikymąsi, prekių, paslaugų ir darbų atitiktį pirkimo sutartyse numatytiems esminės pasirinkimo sąlygos ir kitiems reikalavimams, taip pat inicijuoja ar teikia siūlymus dėl pirkimo sutarčių pratęsimo, keitimo, nutraukimo, teisinių pasekmių tiekėjui, nevykdančiam ar netinkamai vykdančiam pirkimo sutartyje nustatytus įsipareigojimus, taikymo.

Pirkimo organizatorius — perkančiosios organizacijos vadovo paskirtas perkančiosios organizacijos valstybės tarnautojas ar darbuotojas, kuris Taisyklių nustatyta tvarka organizuoja ir atlieka supaprastintus pirkimus, kai tokiems pirkimams atlikti nesudaroma Viešojo pirkimo komisija toliau — Komisija. Kai pirkimą vykdo pirkimo organizatorius, pirkimo rezultatai įforminami užpildant tiekėjų apklausos pažymą 2 priedas. Esminės pasirinkimo sąlygos sutarties sudarymo atidėjimo terminas toliau — atidėjimo terminas — 15 dienų laikotarpis, kuris prasideda nuo pranešimo apie sprendimą sudaryti pirkimo sutartį išsiuntimo iš perkančiosios organizacijos suinteresuotiems kandidatams ir suinteresuotiems dalyviams dienos ir kurio metu negali būti sudaroma pirkimo sutartis.

Bendrosios nuostatos ir sąlygos Šios nuostatos ir sąlygos reglamentuoja EDAA ir jūsų santykius, kai jūs naudojatės YourOnlineChoices interneto svetaine ar jums sutikus su YourOnlineChoices pasirinkimo slapuko naudojimu. YourOnlineChoices interneto svetainė prieinama šiais adresais:  www. Interneto svetainę galima atverti tiesiogiai, naudojantis trečiosios šalies interneto svetaine arba OBA piktograma. OBA piktograma atrodo taip ir ją galima dažnai pamatyti su įvairiuose interneto puslapiuose pateikiama reklama ar greta jos. Jūsų pasirinkti YourOnlineChoices nustatymai Vienas iš pagrindinių YourOnlineChoices interneto svetainės tikslų yra pateikti dalyvaujančioms bendrovėms jūsų pageidaujamus nustatymus dėl vartotojų elgsena grindžiamos internetinės reklamos.

Raštu — reiškia bet kokią informacijos išraišką žodžiais arba skaičiais, kurią galima perskaityti, atgaminti ir tward galimybės. Šis terminas apima ir elektroninėmis priemonėmis perduotą ir saugomą informaciją.

Suinteresuotas dalyvis — bet kuris dalyvis, išskyrus dalyvį, kuris galutinai pašalintas iš pirkimo procedūros, t. Suinteresuotas kandidatas — bet kuris kandidatas, išskyrus kandidatą, kuriam perkančioji organizacija pranešė apie jo paraiškos atmetimą iki pranešimo apie sprendimą sudaryti pirkimo sutartį išsiuntimo suinteresuotiems dalyviams. Supaprastintas atviras konkursas — supaprastinto pirkimo būdas, taikomas pirkimams, kai kiekvienas suinteresuotas tiekėjas gali pateikti pasiūlymą.

Supaprastintas projekto konkursas — pirkimo procedūra, kai perkančiajai organizacijai suteikiama galimybė įsigyti konkursui pateiktą ir vertinimo komisijos žiuri išrinktą planą ar projektą paprastai teritorijų planavimo, architektūros, inžinerijos ar duomenų apdorojimo. Konkurso dalyviams gali būti skiriami prizai ar piniginės išmokos. Supaprastintas ribotas konkursas — supaprastinto pirkimo būdas, kai paraiškas dalyvauti konkurse gali pateikti visi norintys konkurse dalyvauti tiekėjai, o pasiūlymus konkursui — tik perkančiosios organizacijos pakviesti tiekėjai.

Supaprastintos skelbiamos derybos — supaprastinto pirkimo būdas, kai paraiškas dalyvauti derybose gali pateikti visi tiekėjai, o perkančioji organizacija su visais ar atrinktais tiekėjais derasi dėl pirkimo sutarties sąlygų. Tiekėjas prekių tiekėjas, paslaugų teikėjas, rangovas — esminės pasirinkimo sąlygos ūkio subjektas — fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė — galintis esminės pasirinkimo sąlygos ar siūlantis prekes, paslaugas ar darbus.

Taisyklėse vartojamos kitos sąvokos, nustatytos Viešųjų pirkimų įstatyme. Pirkimo iniciatoriai ateinantiems metams numatomus pirkimus planuoti pradeda kiekvienų metų ketvirtą ketvirtį. Jie iki esminės pasirinkimo sąlygos kalendorinių metų gruodžio 1 d. Su pirkimų specialistais suderintas poreikis teikiamas tvirtinti perkančiosios organizacijos vadovui.

Pirkimų specialistai, gavę iš pirkimų iniciatorių perkančiosios organizacijos vadovo patvirtintą informaciją apie poreikį įsigyti prekių, paslaugų ar darbų ateinančiais metais, vadovaudamiesi Viešųjų pirkimų įstatymo 9 straipsniu ir Numatomo viešojo pirkimo vertės skaičiavimo metodika, patvirtinta Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus m.

prekybos sąlygos dvejetainiai variantai miškų strategija

Perkančiosios organizacijos vadovas iki sausio 31 d. Viešųjų pirkimų planą toliau — Pirkimų planas pirkimų specialistai, kasmet ne vėliau kaip iki kovo 15 d. Perkančiosios organizacijos tinklalapyje skelbiama tais metais planuojamų vykdyti viešųjų pirkimų išskyrus mažos vertės pirkimus suvestinė. Pirkimų suvestinėje nurodoma numatomos įsigyti prekės, paslaugos ar darbai, pirkimo pradžia, pirkimo būdas ir atsakingas padalinys ir asmuo.

Perkančiosios organizacijos viešieji pirkimai esminės pasirinkimo sąlygos ir vykdomi pagal perkančiosios organizacijos vadovo įsakymu patvirtintą metinį perkančiosios organizacijos Pirkimų planą.

Pirkimų planas reikalui esant gali būti tikslinamas.

Tinkamiausias domenas ir jo pasirinkimas. Keli esminiai patarimai

Pirkimų planas tikslinamas perkančiosios organizacijos vadovo įsakymu. Pirkimai vykdomi vadovaujantis šių Taisyklių nuostatomis pagal Pirkimų planą pirkimo esminės pasirinkimo sąlygos pateiktas Paraiškas viešajam pirkimui Taisyklių 1 priedas. Pirkimo iniciatorius pirkimo paraišką prekių, paslaugų ar darbų pirkimui turi suderinti su viešųjų pirkimų specialistu, kuris, vadovaudamasis Viešųjų pirkimų įstatymo nuostatomis dėl pirkimų verčių ir atsižvelgdamas į suplanuotus vykdyti pirkimus, patikrina, ar pirkimas yra numatytas perkančiosios organizacijos atitinkamų metų pirkimų plane.

Jei numatomas viešasis pirkimas nėra numatytas perkančiosios organizacijos atitinkamų metų Pirkimų plane, pirkimo iniciatorius teikia prašymą dėl perkančiosios organizacijos atitinkamų metų Pirkimų plano pakeitimo Esminės pasirinkimo sąlygos 3 priedas ir inicijuoja įsakymo projekto dėl Pirkimų plano pakeitimo parengimą.

Draudžiama vykdyti į Pirkimų planą neįtrauktus pirkimus. Perkančioji organizacija turi teisę nutraukti supaprastintą pirkimą, jeigu atsirado aplinkybių, kurių nebuvo galima numatyti perkamas objektas tapo nereikalingas, nėra lėšų už jį apmokėti, ne dėl perkančiosios organizacijos neveikimo užsitęsė pirkimo procedūros ir nepažeidus teisės aktų reikalavimų pirkimo neįmanoma įvykdyti ir pan. Sprendimą dėl supaprastinto pirkimo nutraukimo priima Komisija.

Jei supaprastintą pirkimą vykdo Pirkimo organizatorius, sprendimą dėl pirkimo nutraukimo priima perkančiosios organizacijos vadovas. Užsidirbti interneto apžvalgų svetainėje dėl pirkimo esminės pasirinkimo sąlygos Komisijai ar perkančiosios organizacijos vadovui gali teikti Pirkimo iniciatorius arba Pirkimo organizatorius. Supaprastintus pirkimus gali atlikti perkančiosios organizacijos vadovo paskirti valstybės tarnautojai, darbuotojai arba komisija.

Perkančioji organizacija turi užtikrinti, kad supaprastintus pirkimus atliekantys asmenys būtų nepriekaištingos reputacijos, nešališki ir negalėtų teikti jokios informacijos tretiesiems asmenims apie tiekėjų pateiktų pasiūlymų turinį, išskyrus Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatytus atvejus.

Pirkimų iniciatorius ir, jei reikalinga, Apskaitos skyriaus įgaliotas darbuotojas, gavęs iš viešųjų pirkimų specialistų parengtus pirkimo dokumentus elektroninę pirkimo dokumentų versijąper vieną darbo dieną pateikia savo pastabas ar komentarus, o jei jų neturi, nedelsdamas informuoja, kad su pateiktu pirkimo dokumentų projektu sutinka.

Pastabos, komentarai ir pasiūlymai dėl pirkimo dokumentų pateikiami naudojant elektroninį paštą, skaitmeniniu būdu ar žodžiu. Mažos vertės pirkimus vykdo Viešųjų pirkimų komisija toliau — Komisijakai: Lt be PVM; Lt be PVM. Perkančiosios organizacijos vadovas turi teisę priimti sprendimą pavesti mažos vertės pirkimą vykdyti Pirkimo organizatoriui arba Komisijai neatsižvelgdamas į Taisyklių Tuo pačiu metu atliekamiems keliems supaprastintiems pirkimams gali būti sudarytos kelios Komisijos ar paskirti keli Pirkimo organizatoriai.

Komisijos sekretoriumi skiriamas vienas iš Komisijos narių. Komisija dirba pagal perkančiosios organizacijos vadovo patvirtintą Komisijos darbo reglamentą.

Author admin Jeigu Jums reikalingas geras domenas, kuris ne tik maloniai skambėtų, tačiau taip pat ir būtų patrauklus Google — tokiu atveju šis straipsnis yra kaip tik Jums. Trumpai aptarsime kelis svarbiausius niuansus, kurių reikia nepamiršti ieškant domeno.

Komisijai turi būti nustatytos užduotys ir suteikti visi užduotims vykdyti reikalingi įgaliojimai. Komisija sprendimus priima savarankiškai. Už Komisijos veiksmus atsako ją sudariusi perkančioji organizacija.

Prieš pradėdami supaprastintą pirkimą Komisijos nariai ir Pirkimo organizatorius esminės pasirinkimo sąlygos pasirašyti nešališkumo deklaraciją ir konfidencialumo pasižadėjimą. Perkančioji organizacija gali vykdyti supaprastintus pirkimus esminės pasirinkimo sąlygos centrinę perkančiąją organizaciją bitų parinktys iš jos jei centrinė perkančioji organizacija sudariusi atitinkamų prekių, paslaugų ar darbų preliminariąsias sutartis.

Siūlymą pirkti per centrinę perkančiąją organizaciją arba iš jos perkančiosios organizacijos vadovui gali teikti Pirkimo iniciatorius, Komisija ar Pirkimo organizatorius. Perkančioji organizacija supaprastinto pirkimo procedūroms atlikti gali įgalioti kitą perkančiąją organizaciją toliau — įgaliotoji organizacija. Tokiu atveju įgaliotajai organizacijai nustatomos užduotys ir suteikiami visi įgaliojimai vykdyti tas užduotis.

esminės pasirinkimo sąlygos

esminės pasirinkimo sąlygos Perkančioji organizacija apie supaprastintą pirkimą skelbia Viešųjų pirkimų įstatymo 86 straipsnyje ir Taisyklėse nustatyta tvarka, o informacinį pranešimą SK-5 neskelbiamų supaprastintų pirkimų atveju — Viešųjų pirkimų įstatymo 92 straipsnyje ir Taisyklėse nustatyta tvarka. Perkančioji organizacija apie supaprastintą pirkimą gali neskelbti, jeigu yra bent viena Viešųjų pirkimų įstatymo 92 straipsnio 3, 4, 5, 6, 7 dalyse nurodytų sąlygų. Perkančioji organizacija apie supaprastintą pirkimą, Viešųjų pirkimų įstatymo 92 straipsnio 8 dalyje nurodytą informacinį pranešimą ir pranešimą dėl savanoriško ex ante skaidrumo, kuriuos pagal Viešųjų pirkimų įstatymą ir ar pasitvirtintas Taisykles numatyta paskelbti viešai, skelbia Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje, o dėl savanoriško ex ante skaidrumo — ir Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje.

Skelbimai, informaciniai pranešimai ir esminės pasirinkimo sąlygos dėl savanoriško ex ante  skaidrumo gali būti papildomai esminės pasirinkimo sąlygos perkančiosios organizacijos tinklalapyje, kitur internete, leidiniuose ar kitomis priemonėmis.

Skelbimo ar informacinio pranešimo paskelbimo diena yra jų paskelbimo Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje data, pranešimo dėl savanoriško ex ante skaidrumo paskelbimo diena yra pranešimo paskelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje data.

Perkančioji organizacija savo tinklapyje laisva forma, naudodama nediskriminuojančius, visuotinai prieinamus duomenų failų formatus pvz.

Nuostatos ir sąlygos

Pirkimo iniciatoriai raštu pateikia pirkimo specialistams pirkimo paraišką su priedais, kuriuose turi būti: Šiuo atveju nurodomi konkretūs specialieji kvalifikaciniai reikalavimai bei juos galintys patvirtinti iš tiekėjų reikalautini dokumentai užsidirbti pinigų pervedant pinigus internetu Šie pirkimo paraiškos priedai, esant galimybei, turi būti suderinti su atitinkamos srities perkančiosios organizacijos padalinių specialistais.

Šie padaliniai pateiktus derinti minėtus priedus turi įvertinti ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo jų pateikimo dienos; Perkant prekes, paslaugas ar darbus, kai pateikti pasiūlymai gali būti vertinami pagal perkančiosios organizacijos pirkimo dokumentuose nustatytus su pirkimo objektu susijusius kriterijus, kurie nebūtinai turi esminės pasirinkimo sąlygos mažiausia kaina ar ekonomiškai naudingiausio pasiūlymo vertinimo kriterijumi, nustatyti kriterijai; Jei vykdomas pirkimas, apie kurį pagal šias Taisykles neprivaloma skelbti, pasiūlymų pateikimo terminas negali būti trumpesnis nei 3 darbo dienos.

Pirkimo dokumentus viešiesiems pirkimams pirkimų specialistai pradeda rengti tik gavę perkančiosios organizacijos esminės pasirinkimo sąlygos ar kito jo įgalioto asmens patvirtintą paraišką dėl pirkimo vykdymo kartu su priedais ir tik įsitikinę, kad pirkimas yra įtrauktas į atitinkamų metų Pirkimų planą.

Pirkimo organizatoriai pradeda vykdyti pirkimus gavę atitinkamus dokumentus su perkančiosios organizacijos vadovo rezoliucija arba išleistą įsakymą dėl pirkimo vykdymo ir gavę patvirtinimą iš pirkimų specialistų apie tai, jog šis pirkimas yra įtrauktas į Pirkimų planą. Pirkimų specialistas, rengdamas esminės pasirinkimo sąlygos dokumentus, juos derina su Pirkimo iniciatoriumi, o dėl apmokėjimo formos ir terminų — su perkančiosios organizacijos Apskaitos skyriaus vedėju.

Jeigu prie Paraiškos pridedamuose prieduose yra nurodyta neišsami informacija apie pirkimo objektą, pirkimų specialistai privalo pareikalauti perkančiosios organizacijos padalinio ar Pirkimų iniciatoriaus, parengusio pirkimo paraišką su priedais, ją patikslinti raštu.

Informacija turi būti patikslinta raštu ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo reikalavimo patikslinti esminės pasirinkimo sąlygos gavimo dienos. Pirkimo dokumentai gali būti nerengiami, kai apklausa vykdoma žodžiu. Pirkimo dokumentai rengiami lietuvių kalba. Papildomai pirkimo dokumentai gali būti rengiami ir kitomis esminės pasirinkimo sąlygos.

Pirkimo dokumentai turi būti tikslūs, aiškūs, be dviprasmybių, kad tiekėjai galėtų pateikti pasiūlymus, o perkančioji organizacija nupirkti tai, ko reikia.

Account Options

Perkančioji organizacija, atlikdama neskelbiamą pirkimą, kai pateikti pasiūlymą kviečiamas esminės pasirinkimo sąlygos vienas tiekėjas, neprivalo vadovautis šių Taisyklių Pirkimo dokumentuose, atsižvelgiant į pasirinktą supaprastinto pirkimo būdą, pateikiama ši esminės pasirinkimo sąlygos Jeigu darbų pirkimo sutarčiai vykdyti pasitelkiami subrangovai, pagrindinius darbus, kuriuos nustato perkančioji organizacija, privalo atlikti tiekėjas.

Toks nurodymas nekeičia pagrindinio tiekėjo atsakomybės dėl numatomos sudaryti pirkimo sutarties įvykdymo; Jeigu pirkimo dokumentuose nenurodyta, kelioms pirkimo objekto dalims tas pats tiekėjas gali teikti pasiūlymus, laikoma, kad tas pats tiekėjas gali teikti pasiūlymus visoms pirkimo dalims; Jeigu pasiūlymuose kainos nurodytos užsienio valiuta, jos bus perskaičiuojamos litais pagal Lietuvos banko nustatytą ir paskelbtą lito ir užsienio valiutos santykį paskutinę pasiūlymų pateikimo termino dieną; Pirkimo dokumentų sudėtinė dalis yra skelbimas apie supaprastintą pirkimą.

Skelbimuose esanti informacija vėliau papildomai gali būti neteikiama kituose pirkimo dokumentuose pateikiama nuoroda į atitinkamą informaciją skelbime. Mažos vertės pirkimų atveju, taip pat kai apklausos metu pasiūlymą pateikti kviečiamas tik vienas tiekėjas, pirkimo dokumentuose gali būti pateikiama ne visa Taisyklių 39 punkte nurodyta informacija, jeigu perkančioji organizacija mano, kad tam tikra informacija yra nereikalinga.

LED šviesos juostos pritaikymas konstruojant šviestuvą namų sąlygomis

Pirkimo dokumentai, tarp jų ir kvietimai, pranešimai, paaiškinimai, papildymai, tiekėjams pateikiami asmeniškai, siunčiami registruotu laišku, faksu, elektroniniu paštu, CVP IS priemonėmis ar skelbiami interneto svetainėje, kaip perkančioji organizacija nurodo skelbime apie pirkimą apklausos metu — kvietime pateikti pasiūlymus, jei su kvietimu pirkimo dokumentai nepridedami.

Skelbime apie pirkimą apklausos metu — kvietime pateikti pasiūlymus turi būti nurodytas interneto adresas, jei pirkimo dokumentai skelbiami internete. Pirkimo dokumentai negali būti teikiami skelbiami anksčiau nei apie supaprastintą pirkimą paskelbta, apklausos atveju — pateikti kvietimai dalyvauti pirkimo procedūrose.

Pirkimo dokumentai tiekėjams turi būti teikiami nuo skelbimo apie pirkimą paskelbimo ar kvietimo išsiuntimo tiekėjams dienos iki pasiūlymo pateikimo termino, nustatyto pirkimo dokumentuose, pabaigos. Pirkimo dokumentai pateikiami to paprašiusiam tiekėjui nedelsiant, ne vėliau mielų brokeris per 1 darbo dieną, gavus prašymą.

Kai pirkimo dokumentai skelbiami CVP IS, perkančiosios organizacijos ar kitoje interneto svetainėje, papildomai jie esminės pasirinkimo sąlygos esminės pasirinkimo sąlygos neteikiami. Esminės pasirinkimo sąlygos gali paprašyti, kad perkančioji organizacija paaiškintų pirkimo dokumentus.

Taip pat žiūrėkite